TRUNG TÂM CNTT-TT VÀ THƯ VIỆN

  1. Chức năng

Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Thư viện có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng, quản lý hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường; Xây dựng, quản lý công tác truyền thông, quảng bá các hoạt động của Nhà trường; Xây dựng, quản lý, phát triển hệ thống học liệu và tổ chức các hoạt động dịch vụ thư viện để phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, NCKH và PVCĐ của Nhà trường.

  1. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ chính

2.1.1. Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định hiện hành.

2.1.2. Giám sát, đánh giá, kiến nghị với các đơn vị thuộc Trường có liên quan về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT đã được Hiệu trưởng ban hành.

2.1.3. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT và quảng bá truyền thông các hoạt động của Nhà Trường theo phê duyệt của Hiệu trưởng.

2.1.4. Tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến công nghệ thông tin.

2.1.5. Thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xử lý và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng.

2.1.6. Quản lý, đảm bảo cơ sở hạ tầng về kỹ thuật công nghệ thông tin cho các hoạt động trong Nhà trường.

2.1.7. Tham mưu cho hiệu trưởng kế hoạch phát triển thương hiệu Nhà trường cũng như các hoạt động giữ gìn và phát triển danh tiếng, thương hiệu của Trường,

2.1.8. Xây dựng kế hoạch các chiến lược truyền thông, phát triển các kênh truyền thông quảng bá Nhà trường.

2.1.9. Xây dựng kế hoạch đầu tư, mua sắm, sửa chữa và ứng dụng CNTT để quản lý và tổ chức các hoạt động của Nhà trường.

2.1.10. Xây dựng kế hoạch phát triển Thư viện theo hướng hiện đại theo hướng ứng dụng CNTT hiệu quả.

2.1.11. Phục vụ nhu cầu thông tin cho công chức, viên chức, người lao động, SV, học viên và các đơn vị có liên quan trong khu vực.

2.1.12. Sưu tập, lưu trữ và phổ biến kịp thời các dữ liệu y-dược dưới các vật mang tin khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin của công chức, viên chức, người lao động, SV và học viên.

2.1.13. Lập kế hoạch mua sắm các tài liệu đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu của công chức, viên chức, người lao động, SV và học viên.

2.1.14. Trang bị những kiến thức cần thiết cho công chức, viên chức, người lao động,  SV và học viên để sử dụng thư viện điện tử.

2.1.15. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao (bảo quản, vận hành, sử dụng máy móc, trang thiết bị) theo quy định của Nhà trường và theo quy định của pháp luật.

2.1.16. Quản lý, đánh giá, xếp loại và đề nghị xếp loại viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định của Nhà trường

2.2. Nhiệm vụ phối hợp

2.2.1. Tham gia phối hợp đào tạo và đào tạo lại về ứng dụng công nghệ thông tin cho viên chức và người lao động của Nhà trường.

2.2.2. Phối hợp với các đơn vị khác trong việc tạo dựng hình ảnh thương hiệu của nhà trường.

2.2.3. Tham gia các hoạt động nghiệp vụ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Nhà trường.

Stt Họ và tên Chức vụ/ Chức danh E_Maill
1 Huỳnh Tấn Dựng GĐ-Giảng viên htdung@dhktyduocdn.edu.vn
2 Lê Thị Thúy Hà Thư viện viên lttha@dhktyduocdn.edu.vn
3 Lương Thị Hồng Mai Thư viện viên lthmai@dhktyduocdn.edu.vn
4 Võ Thị Vinh Thư viện viên vtvinh@dhktyduocdn.edu.vn
5 Nguyễn Thị Ngọc Bích Thư viện viên H4 ntnbich@dhktyduocdn.edu.vn
6 Lê Văn Long KTV H4 lvlong@dhktyduocdn.edu.vn
7 Lưu Văn Tài Cán sự lvtai@dhktyduocdn.edu.vn

 

Translate »