Triết lý giáo dục

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 481/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 7/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà  Nẵng)

  1. Phát biểu của Triết lý giáo dục
                    Tri thức – Y đức – Hội nhập
  2. Ý nghĩa chung của Triết lý giáo dục
  • Tri thức: Đảm bảo cho sinh viên tiếp thu kiến thức, kỹ năng, thái độ, đặc biệt là chuyên môn nghề nghiệp để đáp ứng năng lực nghề nghiệp phục vục công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và thích ứng với cuộc sống.
  • Y Đức: Nhà trường phải đảm bảo môi trường tốt cho rèn luyện y đức vì y đức rất quan trọng, là đạo đức người cán bộ y tế cần phải đạt được, luôn đề cao, hướng đến bởi lẽ đối tượng phục vụ của ngành y tế là con người, nhằm phục vụ tốt nhất việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”.
  • Hội Nhập: Trong thời đại toàn cầu hóa, nguồn lực y tế Việt Nam cũng trong bối cảnh hội nhập quốc tế, vì vậy đào tạo nhân lực y tế của Trường phải đáp ứng cho sự hội nhập quốc tế, hội nhập vừa để tiếp thu tinh hoa, tri thức của nhân loại, vừa để đáp ứng yêu cầu không chỉ trong nước mà cả yêu cầu quốc tế, tham gia vào hệ thống nhân lực y tế toàn cầu để đóng góp cho chăm sóc sức khỏe người dân, hội nhập vừa thể hiện trách nhiệm, vừa nâng cao vị thế của Nhà trường, của Quốc gia.