Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên sắp tốt nghiệp trong học kỳ II, năm học 2020-2021

2209

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo và theo Kế hoạch số 523/KH-ĐHKTYDĐN ngày 30/9/2020 về việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi trong năm học 2020 – 2021;

Nhà trường yêu cầu các phòng/khoa/bộ môn phối hợp thực hiện khảo sát đánh giá toàn khóa học bằng Google Form đối với sinh viên đại học chính quy sắp tốt nghiệp trong học kỳ II, năm học 2020 – 2021:

Chi tiết về thời gian, đối tượng và hình thức khảo sát như sau:

  • Thời gian khảo sát:Từ ngày 26/7 đến ngày 20/8/2021.
  • Đối tượng lấy ý kiến:Sinh viên sắp tốt nghiệp trong năm 2021 tất cả các ngành đào tạo đại học chính quy.
  • Phương thức khảo sát qua Google Form:Sinh viên truy cập vào đường dẫn: https://forms.gle/w2BEhDz3JxtaWQLs6 để thực hiện đóng góp ý kiến online.

– Xem chi tiết Kế hoạch số 523/KH-ĐHKTYDĐN ngày 30/9/2020 về việc tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi trong năm học 2020 – 2021;

– Xem chi tiết Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ sinh viên sắp tốt nghiệp trong học kỳ II, năm học 2020-2021;