Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để khắc phục hậu quả của bão số 9

935

Căn cứ Công văn số 2940/SGDĐT-VP ngày 28/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp Đà Nẵng về việc khắc phục hậu quả của bão số 9 (bão Molave), thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên tất cả các lớp hệ chính quy và hệ liên thông VLVH có lịch học lý thuyết và thực hành tại trường (kể cả lớp ngoài giờ) sẽ được nghỉ học ngày 29/10/2020 để khắc phục hậu quả của bão số 9 và đi học trở lại từ ngày 30/10/2020 (thứ sáu).
Sau thời gian nghỉ học, Nhà trường đề nghị sinh viên tất cả các lớp cập nhật lịch học bù tại phòng Đào tạo đại học kịp thời để tránh việc vắng giờ học không có lý do chính đáng.

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2020
TL. HIỆU TRƯỞNG
TP. CTCT&QLSV
(đã ký)
Nguyễn Thị Nhạn