Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc tại nước ngoài của Sở Lao động TB và XH thành phố Đà Nẵng

1244

Thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc tại nước ngoài của Sở Lao động TB và XH thành phố Đà Nẵng:

  1. Tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức

  2. Tuyển chọn điều dưỡng viên và hộ lý Việt Nam làm việc tại Nhật Bản

  3. Tuyển chọn thực tập sinh hộ lý đi thực tập Nhật Bản