Thông báo số 65/TB-ĐHKTYDĐN, ngày 29/01/2021 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống covid-19

1429

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo và Công văn số 290-CV/TU ngày 28/01/2021 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tập trung các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Để kịp thời ứng phó với những diễn biến mới nhất của tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo sau đây: (Xem chi tiết tại đây)