Thông báo kết quả trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học năm 2021

6104

Thông báo kết quả trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học năm 2021:

    1. Bảng kết quả trúng tuyển đại học liên thông năm 2021

    2. Danh sách trúng tuyển đại học liên thông hệ vừa làm vừa học năm 2021

    3. Danh sách trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy năm 2021