Thông báo hướng dẫn nhập học đối với tân sinh viên Đại học liên thông vừa làm vừa học và Đại học vừa làm vừa học năm 2023

3566

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo hướng dẫn nhập học đối với tân sinh viên Đại học liên thông vừa làm vừa học và Đại học vừa làm vừa học năm 2023:

  1. Thông báo hướng dẫn nhập học
  2. Danh sách lớp sinh viên đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2023
  3. Danh sách lớp sinh viên đại học vừa làm vừa học năm 2023