Thông báo điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển đại học liên thông vừa làm vừa học và đại học vừa làm vừa học năm 2023

4600

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo điểm trúng tuyển, danh sách trúng tuyển đại học liên thông vừa làm vừa học và đại học vừa làm vừa học năm 2023:

1/ Quyết định số 415/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 14/8/2023 về việc công bố điểm trúng tuyển đại học liên thông vừa làm vừa học và đại học vừa làm vừa học năm 2023, xem chi tiết.
2/ Quyết định số 416/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 14/8/2023 về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học liên thông vừa làm vừa học và đại học vừa làm vừa học năm 2023, xem chi tiết.