Thông báo cho sinh viên các lớp nghỉ học và thi ngày 24/10/2020

1035

Thông báo cho sinh viên các lớp nghỉ học và thi ngày 24/10/2020

Căn cứ Thông báo lịch cắt điện của Tổng công ty Điện lực Miền trung để thí nghiệm trạm biến áp 1000K VA vào ngày 24/10/2020 tại Trường.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên thông báo cho sinh viên các lớp chính quy sẽ được nghỉ học và hoãn lịch thi tại Trường vào ngày 24/10/2020.

Riêng sinh viên các lớp Đại học liên thông vẫn học theo lịch bình thường. Sau thời gian nghỉ học, Nhà trường đề nghị sinh viên các lớp cập nhật lịch học bù, lịch thi tại phòng Đào tạo đại học kịp thời để tránh việc vắng giờ học và giờ thi không có lý do chính đáng.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TP. CTCT&QLSV
(Đã ký)
Nguyễn Thị Nhạn