Thông báo chào giá dự toán thẩm định, công nhận kết quả 2 chương trình đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

614

Thông báo chào giá dự toán thẩm định, công nhận kết quả 2 chương trình đào tạo trình độ đại học Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, xem chi tiết nội dung.