Sứ mạng – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi

1. SỨ MẠNG

Đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ đại học, sau đại học bảo đảm chất lượng; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đóng góp hiệu quả vào công tác đào tạo và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

Phát triển Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng theo hướng ứng dụng và phát triển Bệnh viện Trường hiện đại, phục vụ nhu cầu đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trách nhiệm – Chất lượng – Hợp tác – Phát triển