Seminar “GIỚI THIỆU PHÉP ƯỚC TÍNH KAPLAN-MEIER TRONG PHÂN TÍCH BIẾN CỐ”

1105

Vào lúc 8 giờ 00, ngày 03 tháng 8 năm 2021, thông qua Google meet, Bộ môn Toán – Vật lý thuộc Khoa Khoa học cơ bản của Nhà trường đã tổ chức Seminar “GIỚI THIỆU PHÉP ƯỚC TÍNH KAPLAN-MEIER TRONG PHÂN TÍCH BIẾN CỐ” dưới sự chủ trì của ThS. Lê Hữu Hải cùng sự tham gia của các giảng viên trong Bộ môn.

Báo cáo viên ThS. Nguyễn Thị Hậu đã trình bày những nội dung về: Giới thiệu phân tích biến cố, phép ước tính Kaplan-Meier và ứng dụng trong nghiên cứu y khoa.

Các giảng viên trong bộ môn đã thảo luận và góp ý để bài seminar hoàn thiện hơn.

Thông qua buổi Seminar các giảng viên trong bộ môn đã tìm hiểu rõ hơn về mô hình phân tích biến cố, phép ước tính Kaplan-Meier để phân tích biến cố, ứng dụng phần mềm R trong xử lý số liệu nghiên cứu.

Tin bài: Bộ môn Toán – Lý – Khoa Khoa học Cơ bản