Seminar: Applying vlog to teaching and learning medical English (Ứng dụng vlog trong dạy và học môn Tiếng Anh chuyên ngành Y, Dược)

337

Sáng ngày 14 tháng 07 năm 2022, Bộ môn Ngoại ngữ – Tin học thuộc Khoa Khoa học cơ bản, Trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã tổ chức Seminar: Applying vlog to teaching and learning medical English (Ứng dụng vlog trong dạy và học môn Tiếng Anh chuyên ngành Y, Dược).

Báo cáo viên: ThS. Ngô Thị Hồng Lĩnh

Chủ trì: ThS. Nguyễn Thị Lê, Phó trưởng Bộ môn Ngoại ngữ – Tin học

Thành phần tham dự: Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ – Tin học

Nội dung báo cáo:

  1. Giới thiệu tổng quan về các phương tiện và công nghệ trong dạy và học tiếng Anh. (Introducing technology and learning media).
  2. Giới thiệu tổng quan về vlog trong dạy và học tiếng Anh. (Introducing vlog in teaching and learning English).
  3. Ứng dụng vlog trong quá trình dạy và học môn tiếng Anh chuyên ngành Y, Dược. (Applying vlog to the process of teaching and learning medical English).
  4. Những hiệu quả và thách thức của việc ứng dụng vlog trong dạy và học tiếng Anh chuyên ngành Y, Dược. (Advantages and disadvantages of applying vlog to teaching and learning medical English).

Kết quả: Seminar đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra, có ý nghĩa và hiệu quả cao trong việc rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên ngành Y, Dược dựa trên việc đưa ra các phương pháp, hướng dẫn luyện tập thực hành vlog, góp phần nâng cao chất lượng các giờ dạy học môn tiếng Anh chuyên ngành Y, Dược.

Tin bài: Bộ môn Ngoại ngữ – Tin học