PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Phòng Thanh tra – Pháp chế được thành lập theo quyết định số 338/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác thanh tra; công tác pháp chế; thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng; và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị, cá nhân đảm bảo hoạt động của Nhà trường theo kỷ cương, nền nếp, tuân thủ pháp luật.

NHIỆM VỤ

Công tác thanh tra nội bộ

– Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra nội bộ, kiểm tra, giám sát hàng năm về việc: Thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi; cấp văn bằng, chứng chỉ; thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; quản lý tài chính, tài sản; thực hiện chế độ chính sách; công tác quản lý khoa học, hợp tác quốc tế, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục trình Hiệu trưởng phê duyệt;

– Tổ chức hoặc phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động thanh tra nội bộ, kiểm tra, giám sát theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong phạm vi trách nhiệm do Luật Thanh tra, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, các quy định pháp luật khác và thanh tra cấp trên quy định;

– Thanh tra nội bộ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với các tổ chức, đơn vị và cá nhân theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng;

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

– Giúp Hiệu trưởng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng và công khai minh bạch theo quy định pháp luật;

– Chủ trì tổ chức việc thanh tra, kiểm tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi; Công tác quản lý, cấp phát và thu hồi văn bằng, chứng chỉ; chịu trách nhiệm đánh giá, phân tích kết quả giám sát công tác tuyển sinh và nhập học hằng năm;

– Chủ trì xây dựng và thực hiện các đề án, dự án, chương trình thuộc lĩnh vực Thanh tra. Phối hợp Ban Thanh tra nhân dân và các đơn vị, tham gia và theo dõi hoạt động của các đề án, dự án, chương trình có liên quan.

Công tác thanh tra của thủ trưởng

– Giúp Hiệu trưởng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng.

– Có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra các đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng về việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

Công tác pháp chế

– Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác pháp chế của Nhà trường. Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế;

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong Nhà trường; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, các đơn vị trực thuộc, viên chức, người lao động và người học;

– Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng góp ý và hiệu chỉnh về tính pháp lý của các văn bản nội bộ do đơn vị chức năng trong Nhà trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành; rà soát và hệ thống hóa văn bản nội bộ của Trường;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, kiểm tra và giám sát việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Nhà trường đối với viên chức, người lao động và người học;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan, tổ chức có liên quan bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giáo dục, y tế và kỹ năng công tác pháp chế cho viên chức làm công tác pháp chế tại đơn vị. Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

– Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng đối với các đơn vị; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Nhà trường.

Nhiệm vụ khác

– Thực hiện chế độ báo cáo, tổng kết công tác thanh tra – pháp chế;

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

– Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ

Họ và Tên Chức vụ Địa chỉ email
ThS. Nguyễn Tiến Long Trưởng phòng ntlong@dhktyduocdn.edu.vn
ThS. Trương Thị Minh Huế Chuyên viên ttmhue@dhktyduocdn.edu.vn
ThS. Nguyễn Thị Nga Chuyên viên nthinga@dhktyduocdn.edu.vn

 LIÊN HỆ

Địa chỉ: Phòng Thanh tra – Pháp chế, Tầng 5, Khu Nhà A, Trung Tâm CĐYK Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

99 Hùng vương, Phường Hải châu I, Quận Hải châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.502906

Email: phongttpc@dhktyduocdn.edu.vn