PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

  1. Chức năng:

Phòng Tài chính Kế toán (TCKT) có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, phân phối và giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí từ Ngân sách cấp và kinh phí tự có của nhà trường theo đúng các quy định của nhà nước và quy định của Nhà trường.

  1.  Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

2.2. Lập dự toán thu, chi trong phạm vi ngân sách quản lý và các nguồn ngoài ngân sách Nhà nước; học phí, dịch vụ đào tạo, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và các khoản khác.

2.3 Phân bổ nguồn kinh phí mua sắm và sửa chữa tài sản cố định hợp lý và cân đối trong toàn bộ kinh phí của Trường căn cứ vào nhu cầu mua sắm và sửa chữa lớn, nhỏ tài sản cố định và công cụ, dụng cụ do các phòng chức năng đề xuất.

2.4 Tổ chức công tác hạch toán kế toán theo chế độ kế toán của Nhà nước.

2.5 Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán

2.6. Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo quyết toán đúng thời hạn.

2.7 Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định kinh tế, tài chính của Nhà trường.

2.8. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, trung thực, minh bạch cho tổ chức, cá nhân theo quy định của Pháp luật.

2.9. Phối hợp trong công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán. Định kỳ tháng/quý/năm tiến hành kiểm kê tài sản cố định, hóa chất, công cụ, dụng cụ, vật tư, sách thư viện, tiền vốn giữa sổ sách kế toán với thực  tế tại các đơn vị trong Trường.

2.10. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hóa đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của Nhà nước.

2.11. Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quyết định của Nhà trường hằng năm.

2.12. Lập  dự toán kinh phí, thuế(nếu có) và theo dõi thanh toán kinh phí các hợp đồng liên kết đào tạo trong nhà trường. Theo dõi thanh toán kinh phí các hợp đồng hoạt động dịch vụ và nộp các khoản thuế theo quy định.

2.13. Thực hiện việc thanh toán tiền lương, các loại phụ cấp , trợ cấp, phúc lợi và các chế độ khác cho công chức, viên chức, người lao động; trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chi trả học bổng, các khoản khác cho học sinh, sinh viên theo đúng quy định hiện hành.

2.14. Phối hợp với các cơ quan Bảo hiểm xã hội, quyết toán các khoản trích nộp và chi phí theo quy định. Đối chiếu kiểm tra số tăng giảm về lương công chức, viên chức, người lao động theo quyết đinh hằng tháng/hàng quý/hằng năm.

2.15. Tham gia các công việc khác theo phân công của Nhà trường.

+ Phòng gồm 01 phụ trách kế toán, 01 Phó phòng, 06 nhân viên kế toán và 01 thủ quỹ.

+ Trình độ chuyên môn: 08 kế toán viên, và 01 thủ quỹ, trong đó:

* 01 Phụ trách kế toán.

* Phân công 06 kế toán viên phục vụ cho sự nghiệp đào tạo.

* Và 01 kế toán viên phục vụ cho Trung tâm chẩn đoán y khoa .

* Ngoài ra còn phục vụ cho các dự án XDCB, dự án khác.

– Phòng được bố trí 02 phòng làm việc và 01 phòng kho lưu trữ chứng từ tại Khu nhà A tầng 5Trung tâm Chẩn đoán y khoa:

+ Phòng phụ trách kế toán: 501.

+ Phòng cho các viên chức công chức và người lao động còn lại: 506.

+ Phòng kho.

Liên hệ:

Điện thoại: 0236.3843255/3837438.

Email: phongtaichinhketoan@dhktyduocdn.edu.vn

Translate »