PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

  1. Chức năng:

Phòng Tài chính Kế toán (TCKT) có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, sử dụng các nguồn tài chính của nhà trường theo đúng các quy định của pháp luật.

  1. Nhiệm vụ:

2.2 Nhiệm vụ chính:

2.2.1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

2.2.2. Lập dự toán thu, chi trong phạm vi ngân sách quản lý và các nguồn ngoài ngân sách nhà nước: học phí, thu dịch vụ đào tạo, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và các khoản khác.

2.2.3. Phân bổ nguồn kinh phí mua sắm và sửa chữa tài sản cố định hợp lý và cân đối trong toàn bộ nguồn tài chính của Trường, căn cứ vào nhu cầu mua sắm, sửa chữa lớn, nhỏ tài sản cố định và công cụ, dụng cụ do các đơn vị đề xuất.

2.2.4. Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản theo quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định hiện hành của nhà nước. Theo dõi, thanh quyết toán các hợp đồng liên kết đào tạo của nhà trường.

2.2.5. Thực hiện việc thanh toán tiền lương, các loại phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi và các chế độ khác cho công chức, viên chức, người lao động; trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; chi trả học bổng, các khoản khác cho sinh viên theo đúng quy định hiện hành. Tổ chức theo dõi thống kê và nộp thuế thu nhập cá nhân; đại diện cho người nhận thu nhập quyết toán với cơ quan thuế nhà nước.

2.2.6. Tổ chức công tác hạch toán kế toán theo chế độ kế toán của Nhà nước.

2.2.7. Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan quản lý cấp trên.

2.2.8. Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất, các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định kinh tế, tài chính của Nhà trường.

2.2.9. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, trung thực, minh bạch cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2.2.10. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hoá đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước.

2.2.11. Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ theo quyết định của nhà trường hàng năm.

2.2.12. Quản lý, đánh giá, xếp loại và đề nghị xếp loại viên chức, người lao động của Phòng theo quy định của Nhà trường.

2.2.13. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao (bảo quản, vận hành, sử dụng máy móc, trang thiết bị) theo quy định của Nhà trường và theo quy định của pháp luật.

2.2.14. Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo chế độ quy định.

2.3 Nhiệm vụ phối hợp:

2.3.1. Phối hợp với các đơn vị xây dựng mức thu học phí đại học chính quy, đại học liên thông, các khoản thu dịch vụ đào tạo khác

2.3.2. Phối hợp trong công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán định kì theo quy định của nhà nước.

2.4 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Nhà trường.

+ Phòng gồm 01 Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, 01 Phó phòng, 08 nhân viên kế toán và 01 thủ quỹ.

+ Trình độ chuyên môn: 04 Thạc sỹ, 07 kế toán viên.

* 01 Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

* 01 Phó phòng Tài chính – Kế toán.

* Phân công 08 kế toán viên phục vụ cho sự nghiệp đào tạo.

* Và 01 kế toán viên phục vụ cho Trung tâm chẩn đoán y khoa .

* Ngoài ra còn phục vụ cho các dự án XDCB, dự án khác.

Phòng được bố trí tại Khu nhà A tầng 5 Trung tâm Chẩn đoán y khoa:

+ Phòng Trưởng phòng Tài chính – Kế toán: phòng 501.

+ Phòng cho các viên chức còn lại: phòng 506.

+ Phòng kho lưu trữ.

Liên hệ:

Điện thoại: 0236.3843255/3837438.

Email: phongtaichinhketoan@dhktyduocdn.edu.vn

Translate »