PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế được thành lập theo Quyết định số 150/QĐ-ĐHKTYD ĐN ngày 11/3/2014

2. SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

2.1 SỨ MẠNG : Nâng cao công tác quản lý khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác với các đối tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thúc đẩy năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và giao lưu văn hóa.

2.2 TẦM NHÌN ĐẾN 2045: Hoàn thiện tạp chí khoa học, kết nối mạng lưới và chia sẻ thông tin nghiên cứu khoa học quốc tế. Nâng cao năng lực nghiên cứu cơ bản, đưa sản phẩm nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn và phục vụ cộng đồng. Gia tăng mạng lưới hợp tác trong nước và quốc tế; là đơn vị tiên phong trong phong trào hội nhập phát triển của Trường.

2.3 GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trách nhiệm, trung thực, khách quan.

Hội nhập, hợp tác, phát triển,

Uy tín, sáng tạo, đổi mới

4. LIÊN HỆ

Điện thoại: 0236. 3868213

Email: htqt@dhktyduocdn.edu.vn

1. CHỨC NĂNG:

Phòng Quản lý KH-CN&HTQT có chức năng chính là tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác về hoạt động khoa học – công nghệ, hợp tác quốc tế và công tác sở hữu trí tuệ trong Nhà trường. Bên cạnh đó, Phòng có chức năng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu Nhà trường.

2. NHIỆM VỤ

a) Công tác khoa học công nghệ

Hướng dẫn các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm lập kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Lập kế hoạch, triển khai, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án. Tổ chức hội đồng xét duyệt, nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, seminar khoa học và sáng kiến cải tiến.

Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học cấp Trường. Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

Tổng hợp và tính giờ các hoạt động khoa học công nghệ của cá nhân, đơn vị trong toàn Trường.

b) Hợp tác quốc tế

Xây dựng và trình Hiệu trưởng quyết định chủ trương, nội dung, kế hoạch hợp tác quốc tế ngắn hạn, dài hạn và tổ chức thực hiện.

Tham gia đàm phán và trình Hiệu trưởng ký kết các văn bản hợp tác với các đối tác.

Chịu trách nhiệm tham mưu rà soát các hoạt động hợp tác với các đối tác đang triển khai tại Trường.

Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ. Tổ chức triển khai thực hiện đón tiếp và làm việc với khách quốc tế đảm bảo an ninh chính trị theo quy định của pháp luật.

Lập kế hoạch và làm thủ tục đoàn ra, đoàn vào kịp thời và theo quy định của pháp luật; phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ, các đơn vị liên quan đề xuất và hỗ trợ các thủ tục cho nhân sự đi công tác ngoài nước.

Chịu trách nhiệm tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Trường.

1. LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ:

  • 2011-2014: TS. BS. Lê Văn Nho
  • 2014 đến nay: TS. Nguyễn Văn Song

2. NHÂN SỰ

Về nhân sự, hiện nay Phòng có 03 viên chức, tất cả đều có trình độ Đại học trở lên, trong đó 01 cán bộ có trình độ Tiến sĩ, 01 thạc sỹ, 01 cử nhân. Trong năm học này, Nhà trường đã tuyển dụng 01 chuyên viên phụ trách mảng nghiên cứu khoa học tại Phòng.

Translate »