Phòng đào tạo sau đại học

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

I. Cơ cấu tổ chức

  • TS.BS Hồ Xuân Tuấn, Phụ trách phòng; Email: hxtuan@dhktyduocdn.edu.vn
  • ThS. Trần Văn Vương, Chuyên viên; Email: tvvuong@dhktyduocdn.edu.vn
  • ThS. Vũ Thị Diệu Thảo, Chuyên viên; Email:vtdthao@dhktyduocdn.edu.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ

  1. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng, phát triển chương trình và quản lý đào tạo sau đại học theo quy định. Triển khai công tác tổ chức, quản lý, giám sát, đảm bảo chất lượng đào tạo và bồi dưỡng sau đại học của Trường và các chương trình liên kết đào tạo sau đại học với nước ngoài.

  1. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ chính

2.1.1.Tổ chức tuyển sinh, bồi dưỡng sau đại học phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan trong và ngoài nước trong công tác tuyển sinh đào tạo sau đại học với các trình độ đào tạo sau đại học.

2.1.2. Xây dựng chương trình giáo dục, kế hoạch học tập, nghiên cứu của các lớp sau đại học.

2.1.3. Thực hiện công việc quản lý, giám sát bồi dưỡng sau đại học: tổ chức đăng ký nhập học, đăng ký môn học; lập danh sách lớp; quản lý điểm thi, hồ sơ học tập của học viên; phối hợp với khoa, bộ môn quản lý ngành xét tư cách học viên được nhận đề tài, được bảo vệ luận văn, luận án, chuyên đề; trình Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài, phân công phản biện, thành lập các Hội đồng bảo vệ luận văn, luận án, chuyên đề sau đại học; lập hồ sơ Hội đồng bảo vệ luận văn, luận án, chuyên đề; cấp bảng điểm tích lũy học kỳ, bảng điểm toàn khóa, chứng nhận hoàn thành môn học; tham mưu, trình Hiệu trưởng ra quyết định tốt nghiệp; lập hồ sơ cấp bằng sau đại học; tổ chức cấp phát và quản lý văn bằng sau đại học do trường đào tạo; trình Hiệu trưởng xem xét và quyết định những trường hợp bảo lưu kết quả tuyển sinh, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển khóa đào tạo, ngừng học, tiếp tục học, gia hạn thời gian học tập, cho thôi học. Tập hợp, thống kê, xử lý và lưu trữ thông tin về đào tạo sau đại học.

2.1.4. Chủ trì việc soạn thảo quy chế, quy định, qui trình liên quan đến đào tạo sau đại học và trình Hội đồng khoa học đào tạo xem xét, trên cơ sở góp ý của Hội đồng khoa học đào tạo, Phòng đào tạo sau đại học trình Hiệu trưởng ra quyết định ban hành quy chế, quy định, qui trình liên quan đến đào tạo sau đại học và kịp thời đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung.

2.1.5. Quản lý, đánh giá, xếp loại và đề nghị xếp loại viên chức, người lao động của Phòng theo quy định của Nhà trường.

2.1.6. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao (bảo quản, vận hành, sử dụng máy móc, trang thiết bị) theo quy định của Nhà trường và theo quy định của pháp luật.

2.1.7. Xây dựng kế hoạch, chính sách kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2.2. Nhiệm vụ phối hợp

2.2.1. Phối hợp với các khoa, bộ môn đề xuất phương hướng, kế hoạch phát triển, quy mô đào tạo sau đại học (bồi dưỡng sau đại học, chuyên khoa sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ…) cho các chuyên ngành đào tạo.

2.2.2. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Nhà trường, tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo sau đại học, các đề án, dự án đào tạo sau đại học, thông tin về sau đại học trong và ngoài nước.

2.2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng của Trường theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình đã ban hành liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng sau đại học.

2.2.4. Tổ chức và quản lý các lớp chuyển đổi, phối hợp với các khoa, bộ mô bổ túc kiến thức và ôn tập phục vụ tuyển sinh sau đại học.

2.2.5. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Nhà trường thực hiện công tác đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Nhà trường