PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

  1. Chức năng

Phòng Đào tạo đại học có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược phát triển đào tạo, quản lý, tổ chức triển khai, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế, định kỳ rà soát, cải tiến nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội cũng như thực hiện thành công sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Nhà trường.

  1. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ chính

2.1.1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược phát triển đào tạo, mở mã ngành trên cơ sở quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường và nhu cầu xã hội.

Phối hợp với các khoa/bộ môn mở mã ngành và xây dựng, quản lý các chương trình đào tạo, lên kế hoạch định kỳ rà soát, cải tiến các chương trình để phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội cũng như sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Nhà trường. Tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai việc biên soạn, thẩm định, lựa chọn giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các ngành đào tạo”.

2.1.2. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng đề án tuyển sinh hằng năm. Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh phù hợp với quy chế hiện hành.

2.1.3. Xây dựng, triển khai kế hoạch dạy – học hàng năm. Giám sát, tổng hợp, đánh giá quá trình dạy – học và đề xuất các phương pháp cải tiến để nâng cao chất lượng đào tạo.

2.1.4. Xây dựng hệ thống văn bản liên quan đến đào tạo như các nội quy, quy chế giảng dạy, học tập.

2.1.5. Quản lý kết quả học tập của SV, học viên. Phối hợp với Phòng CTCT&QLSV để theo dõi việc học tập và rèn luyện của SV, học viên.

2.1.6. Thực hiện việc quản lý hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công tác đào tạo, tổng hợp và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên và phục vụ cho công tác quản lý của Trường.

2.1.7. Thực hiện các công việc liên quan đến thỉnh giảng như quản lý văn bằng và vượt giảng của GV thỉnh giảng.

2.1.8. Quản lý việc mua phôi, in ấn, cấp phát, sao lục các văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Là đơn vị đầu mối tổ chức Lễ tốt nghiệp.

2.2. Nhiệm vụ phối hợp

2.2.1. Phối hợp với Phòng KT&ĐBCLGD trong việc tổ chức và giám sát thi kết thúc học phần, phối hợp và các khoa/bộ môn trong việc tổ chức, triển khai khoá luận tốt nghiệp của sinh viên. Tổ chức, quản lý việc học lại, thi lại, học cải thiện điểm.

2.2.2. Quản lý, đánh giá, xếp loại và đề nghị xếp loại viên chức, người lao động của Phòng theo quy định của Nhà trường.

2.2.3. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao (bảo quản, vận hành, sử dụng máy móc, trang thiết bị) theo quy định của Nhà trường và theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Nhà trường

2.3.1. Tham gia các hoạt động liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo được phân công.

2.3.2. Xây dựng kế hoạch, chính sách kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2.3.3. Tham gia các công việc khác theo sự phân công của Nhà trường.

 TT Họ tên Chức vụ
1 TS. BS, Nguyễn Đình Phương Thảo Trưởng phòng
2 ThS. BS. Nguyễn Thị Hoài Thu Phó Trưởng phòng
  1. Vị trí Trưởng Phòng Đào tạo đại học

+ Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tuyển sinh các loại hình đào tạo của Trường.

+ Lập kế hoạch dạy học và giám sát quá trình tổ chức dạy học các lớp học trong Trường.

+ Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc cho toàn bộ viên chức của phòng.

+ Phối hợp với các Khoa, Bộ môn trong trường xây dựng các đề án mở ngành đào tạo.

+ Xây dựng các đề án, quy định, quy trình áp dụng trong Nhà Trường.

+ Chỉ đạo Phòng thực hiện các công việc liên quan đến quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

+ Tổng kết các khóa đào tạo của các loại hình đào tạo.

+ Điều hành các công việc liên quan đến kiểm định chất lượng đào tạo.

+ Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

+ Tham gia giảng dạy tại Khoa, Bộ môn.

+ Tham gia các Hội đồng của Nhà trường.

+ Tham gia giao ban, trực lãnh đạo trường.

+ Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

  1. Vị trí Phó Trưởng Phòng Đào tạo đại học

+ Hỗ trợ trưởng phòng trong việc phân công công việc của phòng, giám sát, đốc thúc việc thực hiện công việc của phòng theo đúng tiến độ.

+ Triển khai tiến độ dạy học cho tất cả các lớp tại trường.

+ Tham gia chuẩn bị hồ sơ mở ngành đào tạo.

+ Phụ giúp Trưởng phòng trong việc cập nhật và hoàn chỉnh các chương trình giáo dục các ngành học và bậc học tại trường.

+ Tham gia công tác kiểm định chất lượng đào tạo.

+ Tham gia công tác tuyển sinh.

+ Tham gia thực hiệc các công việc liên kết Trường – Viện.

+ Tham gia công tác xây dựng các quy trình và biểu mẫu cho hoạt động của Phòng.

+ Liên hệ các cơ sở y dược để sắp xếp việc thực tập, thực tế của toàn bộ SV trong Trường.

+ Phụ trách các báo cáo tổng kết công tác đào tạo và các công việc liên quan khác.

+ Tham gia công tác giảng dạy, ra đề thi, kiểm tra, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp tại Khoa, Bộ môn, tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

+ Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Tham gia công tác khác theo sự phân công của Phòng và Nhà trường: Hoạt động phong trào đoàn thể, công tác cố vấn học tập…

  1. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: Chuyên viên Phòng Đào tạo đại học

+ Theo dõi việc tổng hợp kết quả học tập, xếp phân loại kết quả học tập và kết quả thi tốt nghiệp theo quy định của các quy chế đào tạo.

+ Quản lý điểm học tập và rèn luyện của sinh viên dựa trên phần mềm quản lý đào tạo.

+ In bảng điểm học tập học kỳ, năm học; bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên ra trường.

+ Phụ trách website của phòng.

+ Hỗ trợ Trưởng phòng thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của các Bộ chủ quản.

+ Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ Giáo dục thể chất theo sự phân công và quy định của Nhà trường.

+ Theo dõi công tác hành chính của phòng, lưu giữ các công văn, giấy tờ liên quan.

+ Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, các báo cáo của Phòng.

+ Tham gia xây dựng đề án, quy định , quy trình liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ và công việc được giao.

+ Sắp xếp, phân bố giảng đường và điều chỉnh lịch giảng đường.

+ Phụ trách văn phòng phẩm, quản lý tài sản.

+ Lên lịch thi  kỳ thi chính, lịch thi kỳ thi phụ và sau học lại của mỗi học kỳ.

+ Tham gia lên tiến độ dạy học tất cả các lớp trong trường.

+ Thực hiện việc in và phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ Giáo dục thể chất các lớp đào tạo.

+ Sắp xếp, tổng hợp và liên hệ gởi công văn đến các cơ sở thực hành về số lượng sinh viên thực tập từng tháng và thời gian TTBV/TTCĐ trong từng học kỳ.

+ Tổng hợp số lượng danh sách sinh viên, gởi công văn liên hệ cơ sở TTTN. Hướng dẫn sinh viên thực hiện nội quy và quy định học phần TTTN.

+ Theo dõi đối chiếu giờ giảng kế hoạch và tổng hợp giờ thực hiện của giảng viên.

+ Theo dõi, tổng hợp danh sách giảng viên thỉnh giảng và tổng hợp giờ thỉnh giảng theo từng học kỳ.

+ Tổng hợp số lượng sinh viên, gởi công văn liên hệ cơ sở TTCĐ, TTTN. Hướng dẫn sinh viên thực hiện nội quy và quy định học phần TTTN.

+ Tập hợp ý kiến phản ánh của CCVC, sinh viên.  Phối hợp với các khoa, bộ môn và phòng ban trong toàn trường giải quyết vấn đề liên quan để hoàn thành công việc cấp trên giao phó.

+ Tham gia công tác tuyển sinh và nhập học.

+ Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

  1. Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo đại học – Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Số 99 – Hùng Vương – Hải Châu – Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3 892 062

Email: daotaodaihoc@dhktyduocdn.edu.vn

 

1. Danh hiệu thi đua

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2007 – 2008 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 682/QĐ-CĐKTYTII ngày 22/10/2008; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.
2008 – 2009 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 651/QĐ-CĐKTYTII ngày 16/10/2009; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.
2009 – 2010 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 1889/QĐ-BYT ngày 10/06/2011; Bộ Y tế.
2010 – 2011 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012; Bộ Y tế.
2011 – 2012 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2013; Bộ Y tế .
2012 – 2013 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014; Bộ Y tế .
2013 – 2014 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5149/QĐ-BYT ngày 12/12/2014; Bộ Y tế
2014 – 2015 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5591/QĐ-BYT ngày 30/12/2015; Bộ Y tế
2015 – 2016 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 7616/QĐ-BYT ngày 30/12/2016; Bộ Y tế
2016 – 2017 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 10/01/2018; Bộ Y tế
2017 – 2018 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 243/QĐ-BYT ngày 21/01/2019; Bộ Y tế
2018 – 2019 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 262/QĐ-BYT ngày 03/02/2020; Bộ Y tế
2019 – 2020 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 1307/QĐ-BYT ngày 17/02/2021; Bộ Y tế

 

2. Hình thức khen thưởng

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2004 – 2008 Bằng khen Quyết định số 371/QĐ/TTg ngày 20/3/2009; Thủ tướng chính phủ
2007 – 2011 Huân chương Quyết định số 1051/QĐ/CTN ngày 19/7/2012;  Chủ tịch nước
1963 – 2013 Bằng khen Quyết định số 1562/QĐ – BGDĐT ngày 04/5/2013; Bộ Giáo dục & Đào tạo
2015 – 2016 Bằng khen Quyết định số 1324/QĐ-BYT ngày 05/4/2017; Bộ Y tế
1963 – 2018 Bằng khen Quyết định số 3148/QĐ-BYT ngày 23/05/2018; Bộ Y tế
2017 – 2018 Bằng khen Quyết định số 2550/QĐ-BYT ngày 19/6/2019; Bộ Y tế
2019 – 2020 Bằng khen Quyết định số 1308/QĐ-BYT ngày 17/02/2021; Bộ Y tế
Translate »