PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

* Chức năng

Phòng Đào tạo đại học có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chiến lược, tổ chức triển khai thực hiện, quản lý công tác đào tạo, bao gồm xây dựng đề án tuyển sinh; kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo; giáo trình; phương pháp dạy và học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

* Nhiệm vụ

+ Thực hiện xây dựng kế hoạch đào tạo khoá học, năm học các ngành đào tạo của Nhà trường. Quản lý, theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch đào tạo.

+ Thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường về việc mở mã ngành đào tạo, xây dựng mục tiêu đào tạo, thực hiện chương trình khung, cập nhật chương trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu đào tạo.

+ Tham mưu việc biên soạn, thẩm định giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các ngành đào tạo.

+ Xây dựng các nội quy, quy chế giảng dạy, học tập. Theo dõi quá trình dạy học, quản lý kết quả học tập của sinh viên. Phối hợp với phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên theo dõi việc học tập, rèn luyện và tổ chức thực hiện các hoạt động học tập của sinh viên.

+ Tổng hợp giờ giảng theo học kỳ, theo năm học cho toàn thể giảng viên tham gia giảng dạy các ngành học trong Trường.

+ Hoàn thành các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác đào tạo theo yêu cầu của cấp trên và phục vụ cho công tác quản lý của Trường.

+ Tổ chức cho sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và học Học phần tốt nghiệp.

+ Quản lý và lưu trữ hồ sơ, công văn giấy tờ có liên quan đến công tác đào tạo. Thống kê, báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

+ Quản lý việc cấp bằng tốt nghiệp, các chứng chỉ tốt nghiệp, sao lục bảng điểm, kết quả học tập, tốt nghiệp, sao lục văn bằng, chứng chỉ… cho người học.

+ Tham gia các hoạt động liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo được phân công.

+ Tham gia vào các Hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên, Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập…

Tham gia Hội đồng tư vấn các công việc liên quan khác của Nhà trường như Hội đồng Khoa học – Đào tạo, Hội đồng tuyển dụng công chức viên chức, Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng xét thi đua khen thưởng…

 TT Họ tên Chức vụ
1 TS. BS, Nguyễn Đình Phương Thảo Trưởng phòng
2 ThS. BS. Nguyễn Thị Hoài Thu Phó Trưởng phòng
3 ThS. Trương Đình An Sơn Phó Trưởng phòng

  1. Vị trí Trưởng Phòng Đào tạo đại học

+ Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tuyển sinh các loại hình đào tạo của Trường.

+ Lập kế hoạch dạy học và giám sát quá trình tổ chức dạy học các lớp học trong Trường.

+ Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc cho toàn bộ viên chức của phòng.

+ Phối hợp với các Khoa, Bộ môn trong trường xây dựng các đề án mở ngành đào tạo.

+ Xây dựng các đề án, quy định, quy trình áp dụng trong Nhà Trường.

+ Chỉ đạo Phòng thực hiện các công việc liên quan đến quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

+ Tổng kết các khóa đào tạo của các loại hình đào tạo.

+ Điều hành các công việc liên quan đến kiểm định chất lượng đào tạo.

+ Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

+ Tham gia giảng dạy tại Khoa, Bộ môn.

+ Tham gia các Hội đồng của Nhà trường.

+ Tham gia giao ban, trực lãnh đạo trường.

+ Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

  1. Vị trí Phó Trưởng Phòng Đào tạo đại học

+ Hỗ trợ trưởng phòng trong việc phân công công việc của phòng, giám sát, đốc thúc việc thực hiện công việc của phòng theo đúng tiến độ.

+ Triển khai tiến độ dạy học cho tất cả các lớp tại trường.

+ Tham gia chuẩn bị hồ sơ mở ngành đào tạo.

+ Phụ giúp Trưởng phòng trong việc cập nhật và hoàn chỉnh các chương trình giáo dục các ngành học và bậc học tại trường.

+ Tham gia công tác kiểm định chất lượng đào tạo.

+ Tham gia công tác tuyển sinh.

+ Tham gia thực hiệc các công việc liên kết Trường – Viện.

+ Tham gia công tác xây dựng các quy trình và biểu mẫu cho hoạt động của Phòng.

+ Liên hệ các cơ sở y dược để sắp xếp việc thực tập, thực tế của toàn bộ SV trong Trường.

+ Phụ trách các báo cáo tổng kết công tác đào tạo và các công việc liên quan khác.

+ Tham gia công tác giảng dạy, ra đề thi, kiểm tra, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp tại Khoa, Bộ môn, tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

+ Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Tham gia công tác khác theo sự phân công của Phòng và Nhà trường: Hoạt động phong trào đoàn thể, công tác cố vấn học tập…

  1. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: Chuyên viên Phòng Đào tạo đại học

+ Theo dõi việc tổng hợp kết quả học tập, xếp phân loại kết quả học tập và kết quả thi tốt nghiệp theo quy định của các quy chế đào tạo.

+ Quản lý điểm học tập và rèn luyện của sinh viên dựa trên phần mềm quản lý đào tạo.

+ In bảng điểm học tập học kỳ, năm học; bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên ra trường.

+ Phụ trách website của phòng.

+ Hỗ trợ Trưởng phòng thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của các Bộ chủ quản.

+ Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ Giáo dục thể chất theo sự phân công và quy định của Nhà trường.

+ Theo dõi công tác hành chính của phòng, lưu giữ các công văn, giấy tờ liên quan.

+ Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, các báo cáo của Phòng.

+ Tham gia xây dựng đề án, quy định , quy trình liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ và công việc được giao.

+ Sắp xếp, phân bố giảng đường và điều chỉnh lịch giảng đường.

+ Phụ trách văn phòng phẩm, quản lý tài sản.

+ Lên lịch thi  kỳ thi chính, lịch thi kỳ thi phụ và sau học lại của mỗi học kỳ.

+ Tham gia lên tiến độ dạy học tất cả các lớp trong trường.

+ Thực hiện việc in và phát bằng tốt nghiệp, chứng chỉ Giáo dục thể chất các lớp đào tạo.

+ Sắp xếp, tổng hợp và liên hệ gởi công văn đến các cơ sở thực hành về số lượng sinh viên thực tập từng tháng và thời gian TTBV/TTCĐ trong từng học kỳ.

+ Tổng hợp số lượng danh sách sinh viên, gởi công văn liên hệ cơ sở TTTN. Hướng dẫn sinh viên thực hiện nội quy và quy định học phần TTTN.

+ Theo dõi đối chiếu giờ giảng kế hoạch và tổng hợp giờ thực hiện của giảng viên.

+ Theo dõi, tổng hợp danh sách giảng viên thỉnh giảng và tổng hợp giờ thỉnh giảng theo từng học kỳ.

+ Tổng hợp số lượng sinh viên, gởi công văn liên hệ cơ sở TTCĐ, TTTN. Hướng dẫn sinh viên thực hiện nội quy và quy định học phần TTTN.

+ Tập hợp ý kiến phản ánh của CCVC, sinh viên.  Phối hợp với các khoa, bộ môn và phòng ban trong toàn trường giải quyết vấn đề liên quan để hoàn thành công việc cấp trên giao phó.

+ Tham gia công tác tuyển sinh và nhập học.

+ Thực hiện các công việc khác khi được phân công.

  1. Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo đại học – Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

Số 99 – Hùng Vương – Hải Châu – Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 3 892 062

Email: daotaodaihoc@dhktyduocdn.edu.vn

 

1. Danh hiệu thi đua:

Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2007 – 2008 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 682/QĐ-CĐKTYTII ngày 22/10/2008; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.
2008 – 2009 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 651/QĐ-CĐKTYTII ngày 16/10/2009; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.
2009 – 2010 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 1889/QĐ-BYT ngày 10/06/2011; Bộ Y tế.
2010 – 2011 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012; Bộ Y tế.
2011 – 2012 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2013; Bộ Y tế .
2012 – 2013 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014; Bộ Y tế .
2013 – 2014 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5149/QĐ-BYT ngày 12/121/2014; Bộ Y tế .
2014 – 2015 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5591/QĐ-BYT ngày 30/12/2015; Bộ Y tế.
2015 – 2016 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 7616/QĐ-BYT ngày 30/12/2016; Bộ Y tế.
2016 – 2017 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 125/ QĐ-BYT ngày 10/01/2018; Bộ Y tế.
2017 – 2018 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 243/ QĐ-BYT ngày 21/01/2019; Bộ Y tế.
2018 – 2019 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 262/ QĐ-BYT ngày 03/02/2020; Bộ Y tế.

2. Hình thức khen thưởng:

 Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2004 – 2008 Bằng khen Quyết định số 371/QĐ/TTg ngày 20/3/2009;  Thủ tướng chính phủ
2007 – 2011 Huân chương Quyết định số 1051/QĐ/CTN ngày 19/7/2012;  Chủ tịch nước
1963 – 2013 Bằng khen Quyết định số 1562/QĐ – BGDĐT ngày 04/5/2013; Bộ Giáo dục & Đào tạo
2015 – 2016 Bằng khen Quyết định số 1324/ BYT ngày 05/4/2017; Bộ Y tế.
1963 – 2018 Bằng khen Quyết định số 3148/ QĐ-BYT ngày 23/5/2018; Bộ Y tế.
2017 – 2018 Bằng khen Quyết định số 2550/ QĐ-BYT ngày 19/6/2019; Bộ Y tế.
Translate »