Phổ biến nội dung Nghị định 39/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính Phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP

960

Kính gửi: Toàn thể công chức – viên chức, người lao động và Sinh viên của Nhà trường được biết và thực hiện theo nội dung Nghị định 39/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính Phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP.

Xem nội dung chi tiết của Nghị định tại đây.