img
Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học
01/11/2023

Quy định chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học cùa Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, xem chi tiết tại đây.