img
Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023
10-01-2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2023 chi tiết tại https://drive.google.com/file/d/1HWdgXdiv_0lrkKXslLCGrdZhtH9YeMAF/view