img
Thông báo Trang đăng ký xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2023
03-05-2023

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng Thông báo Trang đăng ký xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2023 bằng đường link sau: https://qltuyensinh.dhktyduocdn.edu.vn/
DangKyXetHocBaTSDH/Index