Một số Văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng theo công văn của Chính Phủ, Bộ Y tế

1173

Một số Văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng theo công văn của Chính Phủ, Bộ Y tế:

  1. Luật phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14.

  2. Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11.

  3. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng.

  4. Công văn số 298/CP-V.I về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP.

  5. Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.