Hưởng ứng lời Hiệu triệu của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19

2087

Kính gửi: Công chức, viên chức, người lao động và sinh viên đang theo học tại Trường

Hưởng ứng lời Hiệu triệu của Bộ trưởng Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban giám hiệu Nhà trường yêu cầu các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường luôn ý thức được trách nhiệm, nhiêm vụ của mình trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh, làm hết sức, hết mình để phòng, chống dịch bệnh vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; trước hết, mỗi đơn vị, cá nhân trong Nhà trường phải thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Trong tình hình dịch bệnh đang chuyển biến phức tạp, Ban giám hiệu Nhà trường kêu gọi mỗi công chức, viên chức, người lao động và sinh viên trong Nhà trường tiếp tục chung sức, chung lòng quyết tâm chiến thắng đại dịch, đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho nhân dân sẵn sàng tham gia chiến đấu và chiến thắng trong việc phòng, chống đại dịch cùng địa phương.

Ban giám hiệu Nhà trường gửi Lời hiệu triệu của Bộ trưởng phòng, chống dịch COVID-19 theo công văn số 3919/BYT-TT-KT, ngày 12/5/2021 đến toàn thể Công chức, viên chức, người lao động và sinh viên đang theo học tại Trường được biết, Trường chúng ta nhiệt liệt hưởng ứng thực hiện lời kêu gọi của Bộ trưởng để góp phần chiến thắng đại dịch./.

HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS NGUYỄN KHẮC MINH

Xem nội dung công văn số 3919/BYT-TT-KT, ngày 12/5/2021 của Bộ Y tế

Xem chi tiết nội dung toàn văn Lời hiệu triệu của Bộ trưởng Bộ Y tế.