Sứ mạng: Khoa Y là một đơn vị thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, thực hiện đào tạo đội ngũ nhân lực y tế (bác sĩ, nữ hộ sinh và các chuyên ngành khác) đạt chuẩn năng lực, chuyên nghiệp, nghiên cứu khoa học đáp ứng công tác đào tạo và nhu cầu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Tầm nhìn: Tầm nhìn đến năm 2045 phát triển thành đơn vị uy tín trong đào tạo đội ngũ nhân lực y tế (bác sĩ, nữ hộ sinh và các chuyên ngành khác) của khu vực Miền Trung – Tây Nguyên và cả nước, hội nhập quốc tế.Giá trị cốt lõi: Sáng tạo – Năng động – Chia sẽ – Chuyên nghiệp