KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG

I. Giới thiệu

– Khoa Y tế công cộng (YTCC) Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng được thành lập vào ngày 5 tháng 6 năm 2007 dựa trên nền tảng là Bộ môn Y tế công cộng thuộc Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Y tế II.

– Vào năm 2013, Bộ môn Y tế công cộng chính thức đổi tên thành Khoa Y tế công cộng – Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

II. Sứ mạng – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi

2.1. Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực y tế công cộng trình độ đại học và sau đại học đảm bảo chất lượng; Nghiên cứu khoa học và ứngdụng các thành tựu khoa học – kỹ thuật trong công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

2.2. Tầm nhìn đến năm 2045

Phát triển Khoa Y tế công cộng hướng đến cộng đồng; liên kết chặt chẽ với các cơ sở y tế địa phương trong đào tạo, nghiên cứu và xây dựng kế hoạch hành động vì sức khỏe cộng đồng. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật trong bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2.3 Giá trị cốt lõi

Chất lượng- Năng động – Sáng tạo-Hội nhập

III. Chức năng nhiệm vụ

3.1. Chức năng và nhiệm vụ Khoa

3.1.1. Chức năng

Khoa Y tế công cộng là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc Trường Đại học Y – Dược Đà Nẵng; tổ chức, quản lý, điều hành chuyên môn và các hoạt động khác của các bộ môn trực thuộc Khoa.

3.1.2. Nhiệm vụ

– Giảng dạy cho Cử nhân Y tế công cộng.

– Giảng dạy học phần Y tế công cộng cho các đối tượng của các ngành trong toàn trường: Dịch tễ học, Nghiên cứu khoa học, Dân số, Thống kê y học, Dinh dưỡng – An toàn thực phẩm, Sức khỏe môi trường, Giáo dục sức khỏe – Tâm lý y học, Tổ chức và Quản lý y tế.

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường; xây dựng kế hoạch thực tập tại các phòng thực tập, tại các cơ sở và thực tập cộng đồng cho sinh viên.

– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình và các tài liệu giảng dạy, học tập của các môn học theo các Bộ môn trực thuộc và các môn do Khoa phụ trách. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

– Tổ chức các hoạt động khoa học – công nghệ, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất với đời sống xã hội.

– Nghiên cứu khoa học về các vấn đề sức khoẻ của cộng đồng: các yếu tố môi trường liên quan tới sức khoẻ, các yếu tố nguy cơ tới bệnh tật, các yếu tố độc hại trong quá trình lao động sản xuất liên quan tới sức khoẻ người lao động, dinh dưỡng – an toàn thực phẩm; sức khoẻ lứa tuổi. Tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan.

– Là đầu mối điều phối các hoạt động liên kết, xây dựng các mối quan hệ trong nước và quốc tế về lĩnh vực Y tế công cộng nhằm tăng cường năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên các bộ môn thuộc Khoa.

– Theo dõi, giám sát, điều hành hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các bộ môn trực thuộc Khoa. Tạo mối gắn kết giữa các bộ môn trong khoa và mối liên kết với các Khoa – Phòng trong toàn trường thông qua các hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác.

– Tham gia các hoạt động phòng chống dịch, tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương. Chỉ đạo và hướng dẫn sinh viên tham gia công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cộng đồng. Tham gia tư vấn chuyên môn về lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

3.2. Chức năng và nhiệm vụ Bộ môn trực thuộc Khoa

3.2.1. Chức năng

Bộ môn là đơn vị chuyên môn của Khoa – Trường, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Khoa, có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học, tổ chức, quản lý, điều hành chuyên môn và hoạt động khác của các viên chức trong Bộ môn.

3.2.2. Nhiệm vụ

– Giảng dạy cho Cử nhân Y tế công cộng.

– Giảng dạy cáchọc phần Y tế công cộng cho các đối tượng của các ngành trong toàn trường theo lĩnh vực chuyên môn do Khoa phân công và Bộ môn phụ trách.

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; chủ trì tổ chức quá trình đào tạo; xây dựng kế hoạch thực tập tại các phòng thực tập, tại các cơ sở và thực tập cộng đồng cho sinh viên do Bộ môn phụ trách.

– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình và các tài liệu giảng dạy, học tập của các môn học do Bộ môn phụ trách. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

– Tổ chức các hoạt động khoa học – công nghệ, nghiên cứu khoa học theo lĩnh vực của Bộ môn.

– Theo dõi, giám sát, điều hành hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của các viên chức trong Bộ môn.

IV. Thành tích của đơn vị

4.1. Về danh hiệu thi đua

– Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc trong các năm học.

– Bằng khen Bộ Y tế năm học 2016-2017.

4.2. Nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế

– Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực y tế công cộng, một số bài báo được trên Tạp chí Y học thực hành và Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ với số lượng đề tài ngày càng tăng dần theo các năm. Đặc biệt, từ năm 2013 các giảng viên trẻ trong Khoa đã công bố 08 bài báo quốc tế trên các tạp san uy tín có IF cao.

– Trong những năm qua, Khoa đã tăng cường hợp tác và có mối quan hệ tốt với Trường Đại học Y tế cộng cộng và Khoa Y tế công cộng của các Trường đại học khác. Tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ…

 4.3. Các hoạt động khác

– Chi bộ khoa Y tế công cộng nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

– Đội ngũ giảng viên trong Khoa luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động đoàn thể do Đoàn thanh niên và Công đoàn tổ chức. Đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào văn hóa văn nghệ của nhà trường trong nhiều năm.

– Khoa được nhận giấy khen về “Tập thể có số lượng bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế nhiều nhất năm 2019-2020”.

  1. LÃNH ĐẠO KHOA/BỘ MÔN QUA CÁC THỜI KỲ
Từ 2007 – 2010 PGS. TS. Hoàng Ngọc Chương Trưởng Bộ môn
Từ 2010 – 2011 ThS. BSCKI. Lê Như Đáp Trưởng Bộ môn
Từ 2011 – 2013 ThS. BS. Phạm Ba Trưởng Bộ môn
Từ 2013 – 6/2018 ThS. BS. Phạm Ba Phụ trách Khoa
Từ 7/2018 – 4/2020 ThS. BS. Đoàn Thị Ngọc Trâm Phụ trách Khoa
5/2020 – Nay TS. Nguyễn Xuân Hương Phụ trách Khoa
  1. TỔ CHỨC BỘ MÁY HIỆN TẠI

2.1. Ban chủ nhiệm khoa

1 TS. Nguyễn Xuân Hương Phó trưởng Khoa, phụ trách Khoa
2 ThS. BS. Đoàn Thị Ngọc Trâm Phó trưởng Khoa

2.2. Các bộ môn trực thuộc

Khoa Y tế công cộng gồm có 5 bộ môn với 21 giảng viên tham gia giảng dạy:

STT Họ và tên Chức vụ Trình độ chuyên môn
1. Bộ môn Tổ chức – Quản lý y tế
1 Trần Anh Quốc Phó trưởng Bộ môn ThS
2 Hoàng Thạch Thảo Giảng viên BS*
3 Lê Văn Nho Chủ tịch Hội đồng trường

Giảng viên kiêm nhiệm

TS.BS
4 Đỗ Ích Thành Phó trưởng Khoa phòng chống bệnh không lây – Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng

Giảng viên thỉnh giảng

ThS
5 Lê Hồng Thuận Giảng viên thỉnh giảng

Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật –

Trung tâm Y tế Quận Sơn Trà

ThS
6 Trương Thị Hồng Vân Giảng viên thỉnh giảng

Sở Y tế Đà Nẵng

ThS
2. Bộ môn Giáo dục sức khỏe – Tâm lý Y học
1 Đoàn Thị Ngọc Trâm Phó trưởng Khoa

Phó trưởng Bộ môn, phụ tráchBM

Giảng viên

ThS.BS
2 Nguyễn Thị Mỹ Anh Giảng viên ThS
3 Nguyễn Thị Nga Giảng viên

Hành chính Khoa

ThS
3. Bộ môn Dịch tễ học – Dân số và Thống kê Y học
1 Nguyễn Xuân Hương Phó trưởng Khoa, phụ trách Khoa

Phó trưởng Bộ môn, phụ tráchBM

Giảng viên

TS
2 Trần Đình Trung Giảng viên ThS.BS
 3 Nguyễn Khắc Minh Hiệu trưởng

Giảng viên kiêm nhiệm

PGS.TS
4 Hoàng Hữu Khôi Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên

Phụ trách phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

Giảng viên kiêm nhiệm

TS.BS
5 Nguyễn Thị Minh Phương  

Giảng viên thỉnh giảng

Bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản – Nhi

6 Ngô Thị Hồng Uyên Giáo vụ Khoa BS
4. Bộ môn Sức khỏe môi trường
1 Nguyễn Thị Bích Phó trưởng Bộ môn, phụ tráchBM

Giảng viên

ThS
2 Ngô Thị Bích Ngọc Giảng viên ThS
3 Trần Minh Huân Giảng viên ThS
5. Bộ môn Dinh dưỡng – Vệ sinh an toàn thực phẩm
1 Trần Thị Diệp Phó trưởng Bộ môn, phụ tráchBM

Giảng viên

ThS
2 Hoàng Nguyễn Nhật Linh Giảng viên ThS

* Đang học cao học

** Đang học nghiên cứu sinh

1. Về công tác giảng dạy

– Thực hiện tốt công tác giảng dạy. Hoàn thành biên soạn các giáo trình đại học. Luôn cải tiến và đổi mới phương pháp giảng dạy, thường xuyên cập nhật kiến thức mới.

– Tăng cường dự giảng, bình giảng, đặc biệt đối với cán bộ trẻ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Kiểm tra, giám sát và đưa vào nề nếp việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên.

2. Về chuyên môn nghiệp vụ

– Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ và tin học.

– Tăng cường số giảng viên có trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ. Tạo điều kiện cho cán bộ đi học sau đại học trong và ngoài nước.

– Nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giảng viên thông qua các chương trình đào tạo trong nước và quốc tế.

– Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề.

3. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

– Tăng cường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế công cộng.

– Hợp tác thực hiện các chương trình trao đổi văn hóa, học thuật giữa các trường Đại học trong khu vực và thế giới trong lĩnh vực y tế công cộng.

4. Các hoạt động khác

– Không ngừng “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ … cho đội ngũ cán bộ giảng viên, đặc biệt là giảng viên trẻ.

– Tham gia đầy đủ các hoạt động của Trường, các phong trào do Đoàn thanh niên và Công đoàn trường tổ chức.

Translate »