KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị chuyên môn của trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Khoa được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 2014. Cơ cấu của khoa bao gồm Ban chủ nhiệm khoa và 6 bộ môn trực thuộc khoa, Khoa có chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo của khoa; quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của các bộ môn trực thuộc, cụ thể:

– Dạy các môn thuộc khối kiến thức đại cương cho tất cả các ngành đào tạo trong trường;

– Nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu chuyên môn trong các lĩnh vực: toán học, vật lý, sinh học, hóa học, ngoại ngữ, tin học, khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục thể chất.

Khoa có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. Tham mưu cho Hiệu trưởng bổ sung cập nhật đề cương chương trình, giáo trình, ngân hàng đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập;

– Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo;

– Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần do khoa quản lý;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên cũng như đội ngũ cán bộ, giảng viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo. Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức trong khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học;

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của trường;

– Liên kết, xây dựng các mối quan hệ trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên;

– Thực hiện công tác giáo vụ: quản lý điểm và làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ đúng quy định;

– Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ giảng viên trong khoa về ý thức chấp hành, về trình độ chuyên môn, bố trí công việc hợp lý, nhằm đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học;

– Đề nghị Hiệu trưởng cho tuyển mới giảng viên hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với giảng viên không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, ý thức chấp hành nội quy, quy chế kém;

– Phối hợp với các phòng khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công.

– Ban chủ nhiệm khoa gồm:

  1. TS. Phạm Đặng Trâm Anh – Trưởng khoa
  2. ThS. Nguyễn Thị Thanh Xuân – Phó Trưởng khoa
  3. ThS. Trần Thị Lệ Quyên – Phó Trưởng khoa

– Khoa có 6 bộ môn trực thuộc:

  1. Bộ môn Toán học – Vật Lý
  2. Bộ môn Hóa học – Sinh học
  3. Bộ môn Ngoại ngữ
  4. Bộ môn Tin học
  5. Bộ môn Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
  6. Bộ môn Giáo dục thể chất

– Khoa gồm có 26 giảng viên (và 6 giảng viên kiêm nhiệm)

– Các Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Khoa học cơ bản

– Tất cả các giảng viên trong khoa đều là công đoàn viên Công đoàn

STT Họ và tên Chức vụ Trình độ
1 Phạm Đặng Trâm Anh Trưởng khoa
Trưởng bộ môn Ngoại ngữ
Giảng viên tiếng Anh
Tiến sỹ
2 Nguyễn Thị Thanh Xuân Phó trưởng khoa
Trưởng bộ môn KH Mác – Lênin, Tư tưởng HCM
Giảng viên KH Mác – Lênin, Tư tưởng HCM
Thạc sỹ
3 Trần Thị Lệ Quyên Phó trưởng khoa
Trưởng bộ môn Hóa học – Sinh học
Giảng viên Sinh học
Thạc sỹ
4 Lê Hữu Hải Trưởng bộ môn Toán học – Vật lý
Giảng viên Vật lý – Lý sinh
Thạc sỹ
5 Đặng Thị Lệ Thu Trưởng bộ môn Tin học
Giảng viên Tin học
Thạc sỹ
6 Phạm Tuấn Anh Phó trưởng bm, phụ trách bộ môn
DTC
Giảng viên GDTC
Thạc sỹ
7 Nguyễn Thị  Ngọc Yến Phó trưởng bộ môn Hóa học – Sinh học
Giảng viên Hóa học
Thạc sỹ
8 Nguyễn Thị Lê Phó trưởng bộ môn Ngoại ngữ
Giảng viên tiếng Anh
Thạc sỹ
9 Võ Thị Thanh Trúc Giáo vụ khoa
Giảng viên Vật lý – Lý sinh
Thạc sỹ
10 Nguyễn Thị Hậu Hành chính khoa
Giảng viên Toán học
Thạc sỹ
11 Trần Thị Thành Trâm Giảng viên Sinh học Thạc sỹ
12 Hoàng Kim Thành Giảng viên Hóa học Thạc sỹ
13 Nguyễn Thị Thu Hằng Giảng viên Hóa học Thạc sỹ
14 Ngô Thị Hồng Lĩnh Giảng viên tiếng Anh Thạc sỹ
15 Bùi Thị Hạnh Giảng viên tiếng Anh Thạc sỹ
16 Lê Thị Lệ Trinh Giảng viên tiếng Anh Thạc sỹ
17 Trần Quốc Chiến Giảng viên Tin học Thạc sỹ
18 Dương Anh Hùng Giảng viên Tin học Thạc sỹ
19 Nguyễn Văn Quế Phó trưởng bộ môn KH Mác – Lênin, Tư tưởng HCM
Giảng viên KH Mác – Lênin, Tư tưởng HCM
Tiến sỹ
20 Nguyễn Thị Yến Giảng viên KH Mác – Lênin, Tư tưởng HCM Thạc sỹ
21 Phan Sỹ Liêm Giáo viên KH Mác – Lênin, Tư tưởng HCM Cử nhân
22 Trịnh Thị Hợp Giảng viên KH Mác – Lênin, Tư tưởng HCM Thạc sỹ
23 Trần Chí Tài Giảng viên KH Mác – Lênin, Tư tưởng HCM Thạc sỹ
24 Nguyễn Diệu Hằng Giảng viên KH Mác – Lênin, Tư tưởng HCM Thạc sỹ
25 Phạm Tiến Dũng Giảng viên GDTC Thạc sỹ
26 Ngô Đức Minh Giảng viên GDTC Thạc sỹ
Translate »