KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Khoa Khoa học cơ bản là đơn vị chuyên môn của trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Khoa được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm 2014. Cơ cấu của khoa bao gồm Ban chủ nhiệm khoa và 5 bộ môn trực thuộc khoa.

Khoa có chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo của khoa; quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của các bộ môn trực thuộc, cụ thể:

 • Giảng dạy các môn thuộc khối kiến thức đại cương cho tất cả các ngành đào tạo trong trường;
 • Nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu chuyên môn trong các lĩnh vực: xác suất thống kê, vật lý & lý sinh, hóa học, sinh học & di truyền, ngoại ngữ, tin học & thống kê y dược, lý luận chính trị, pháp luật đại cương và giáo dục thể chất.

Khoa có các nhiệm vụ cụ thể sau đây:

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các học phần thuộc khoa quản lý và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình. Tham mưu cho Hiệu trưởng bổ sung cập nhật đề cương chương trình, giáo trình, ngân hàng đề thi, chuẩn đầu ra, tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập;
 • Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ: thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, bồi dưỡng sinh viên giỏi, tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo;
 • Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các học phần do khoa quản lý;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên cũng như đội ngũ cán bộ, giảng viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo;
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của trường;
 • Liên kết, xây dựng các mối quan hệ trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên và sinh viên;
 • Thực hiện công tác giáo vụ: quản lý điểm và làm công tác sổ sách, lưu trữ hồ sơ đúng quy định;
 • Định kỳ tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ giảng viên trong khoa về ý thức chấp hành, về trình độ chuyên môn, bố trí công việc hợp lý, nhằm đạt hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu khoa học;
 • Đề nghị Hiệu trưởng cho tuyển mới giảng viên hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với giảng viên không đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, ý thức chấp hành nội quy, quy chế kém;
 • Phối hợp với các phòng khoa, các tổ chức đoàn thể trong trường để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của khoa;
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công.

– Ban chủ nhiệm khoa gồm:

 1. TS. Phạm Đặng Trâm Anh – Trưởng khoa
 2. ThS. Nguyễn Thị Thanh Xuân – Phó Trưởng khoa
 3. ThS. Trần Thị Lệ Quyên – Phó Trưởng khoa

– Khoa có 5 bộ môn trực thuộc:

 1. Bộ môn Toán – Lý – Hóa
 2. Bộ môn Sinh học & Di truyền
 3. Bộ môn Ngoại ngữ – Tin học
 4. Bộ môn Lý luận chính trị
 5. Bộ môn Giáo dục thể chất

– Khoa gồm có 22 giảng viên (và 6 giảng viên kiêm nhiệm)

– Các Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Khoa học cơ bản.

– Tất cả các cán bộ giảng viên trong khoa đều là công đoàn viên Công đoàn.

STT Họ và tên Chức vụ Trình độ
1 Phạm Đặng Trâm Anh Trưởng khoa
Trưởng bộ môn Ngoại ngữ – Tin học
Giảng viên tiếng Anh
Tiến sỹ
2 Nguyễn Thị Thanh Xuân Phó trưởng khoa
Trưởng bộ môn Lý luận chính trị
Giảng viên Lý luận chính trị
Thạc sỹ
3 Trần Thị Lệ Quyên Phó trưởng khoa
Trưởng bộ môn Sinh học & Di truyền
Giảng viên Sinh học & Di truyền
Thạc sỹ
4 Đặng Thị Lệ Thu Trưởng bộ môn Ngoại ngữ – Tin học
Giảng viên Tin học
Thạc sỹ
5 Phạm Tuấn Anh Phó trưởng bm, phụ trách bộ môn GDTC
Giảng viên GDTC
Thạc sỹ
6 Nguyễn Thị  Ngọc Yến Trưởng bộ môn Toán – Lý – Hóa
Giảng viên Hóa học
Thạc sỹ
7 Nguyễn Thị Lê Phó trưởng bộ môn Ngoại ngữ – Tin học
Giảng viên tiếng Anh
Thạc sỹ
8 Nguyễn Văn Quế Phó trưởng bộ môn Lý luận chính trị
Giảng viên Lý luận chính trị
Tiến sỹ
9 Võ Thị Thanh Trúc Giáo vụ khoa
Giảng viên Vật lý & Lý sinh
Thạc sỹ
10 Nguyễn Thị Hậu Hành chính khoa
Giảng viên Xác suất thống kê
Thạc sỹ
11 Trần Thị Thành Trâm Giảng viên Sinh học & Di truyền Thạc sỹ
12 Hồ Thị Nguyên Sa Giảng viên Sinh học & Di truyền Thạc sỹ
13 Hoàng Kim Thành Giảng viên Hóa học Thạc sỹ
14 Ngô Thị Hồng Lĩnh Giảng viên tiếng Anh Thạc sỹ
15 Bùi Thị Hạnh Giảng viên tiếng Anh Thạc sỹ
16 Lê Thị Lệ Trinh Giảng viên tiếng Anh Thạc sỹ
17 Trần Quốc Chiến Giảng viên Tin học Thạc sỹ
18 Nguyễn Thị Yến Giảng viên Lý luận chính trị Thạc sỹ
19 Trịnh Thị Hợp Giảng viên Lý luận chính trị Thạc sỹ
20 Nguyễn Diệu Hằng Giảng viên Lý luận chính trị Thạc sỹ
21 Phạm Tiến Dũng Giảng viên GDTC Thạc sỹ
22 Ngô Đức Minh Giảng viên GDTC Thạc sỹ
Translate »