BÔ MÔN HÌNH ẢNH Y HỌC

  1. Chức năng

Bộ môn là đơn vị chuyên môn trực thuộc trường dưới sự chỉ đạo trực tiếp  Hiệu trưởng. Bộ môn có chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo của bộ môn theo định hướng chiến lược chung của Nhà trường; thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; trực tiếp quản lí viên chức của đơn vị nhằm đảm bảo công tác chuyên môn của bộ môn và của trường; tham gia giáo dục, rèn luyện sinh viên, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung chất lượng hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch của nhà trường.

2. Nhiệm vụ

– Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.

– Tổ chức biên soạn, chỉnh lý chương trình môn học, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng, kế hoạch bài giảng, nội dung phương pháp giảng dạy liên quan đến các môn học chuyên ngành.

– Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao: phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.

– Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Thực hiện các phương pháp dạy học tích cực và thực hiện các phương tiện dạy học có hiệu quả.

– Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên, lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.

– Đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo đúng quy chế hiện hành: xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá đảm bảo tính chính xác khách quan. Tổng kết điểm môn học và hoàn tất các bảng điểm theo đúng qui định của Phòng Đào tạo đại học.

– Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học cho bộ môn; đăng kí, bảo vệ đề cương nghiên cứu và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.

– Tham gia thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên.

– Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của nhà trường.

– Quản lí, sử dụng, bảo quản tài sản, các phương tiện, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và hỗ trợ làm việc tại bộ môn.

– Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tập thể giảng viên của Bộ môn

1. Ban chủ nhiệm

1  ThS. Trần Văn Châu Phó Trưởng bộ môn – phụ trách bộ môn
2 ThS. Đoàn Văn Dũng Phó Trưởng bộ môn

2. Giảng viên cơ hữu

1 ThS. Trương Thị Hoàng Phương
2 ThS. Phạm Bá Huấn
3 ThS. Lê Thị Hiền
4 CN. Vũ Thị Vân Anh
5 CN. Dương Phước Minh
6 CN. Từ Anh Minh Giáo vụ bộ môn
7 CN. Đinh Thị Mai Thương Hành chính bộ môn


3. Giảng viên thỉnh giảng

1 TS. Trần Như Tú
2 BS CKII. Nguyễn Văn Đính
3 BS CKII. Nguyễn Văn Minh
4 BS CKII. Ngô Hữu Thuận
5 BS CKI. Lê Thế Cánh
6 KS. Nguyễn Văn Thanh
7 CN. Võ Xuân Việt
8 CN. Mạc Như Thưởng
  1. Danh hiệu thi đua :
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2010-2011 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012; Bộ Y tế.
2011-2012 Tập thể Lao động tiên tiến Quyết định số 812/QĐ-CĐKTYTII, ngày 12/9/2012; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.
2012-2013 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 202/QĐ-BYT ngày 16/1/2014; Bộ Y tế.
2013-2014 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5149/QĐ-BYT ngày 12/12/2014; Bộ Y tế .
2014-2015 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5591/QĐ-BYT ngày 30/12/2015; Bộ Y tế .
2015-2016 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 7616/QĐ-BYT ngày30 /12/2016; Bộ Y tế .
2016-2017 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số  125 /QĐ-BYT ngày 10/1 /2018; Bộ Y tế .

 

2. Hình thức khen thưởng :

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2011 Bằng khen QĐ số 4179/QĐ- BYT ngày 04/11/2011 của Bộ Y tế
2013 Bằng khen QĐ số 1562/QĐ- BGDĐT ngày 04/5/2013; của Bộ Giáo dục & Đào tạo
2016 Bằng khen QĐ số 756/QĐ- BYT ngày 03/3/2016 của Bộ Y tế
2018 Bằng khen QĐ số 600/QĐ- BYT ngày 24/1/2018 của Bộ Y tế
Translate »