Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

 1. Kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, xem giấy chứng nhận tại đây
 2. Kết quả kiểm định các chương trình đào tạo:
  Chương trình đào tạo Y khoa
  Chương trình đào tạo Dược học
  Chương trình đào tạo Kỹ thuật Xét nghiệm y học
  Chương trình đào tạo Kỹ thuật Hình ảnh Y học
  Chương trình đào tạo Kỹ thuật Phục hồi chức năng