Hướng dẫn khai báo y tế trên hệ thống quản lý khai báo y tế – QR code

1697

Kính gửi: Toàn thể Công chức, Viên chức – Người lao động và Sinh viên của Nhà trường.

Thực hiện Công văn số 3751/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 bằng mã QR. Nhà trường đề nghị Toàn thể Công chức, Viên chức – Người lao động và Sinh viên của Nhà trường thực hiện việc khai báo y tế theo hướng dẫn kèm theo.

Trân trọng./.