Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học – Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tổ phiên họp thẩm định các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

1728

Ngày 16-12-2021, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học – Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng đã tổ phiên họp thẩm định các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu y sinh học của các đề tài KH-CN cấp cơ sở năm 2022.

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học – Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 375/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 29/9/2015 và được điều chỉnh thành viên vào năm 2020 tại Quyết định số 193/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 26/5/2020 để thực hiện theo Thông tư 04/TT-BYT ngày 05/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Đánh giá Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học là việc thực hiện và bảo đảm các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức trong các nghiên cứu y sinh học liên quan đến đối tượng nghiên cứu là con người và động vật. Ba nguyên tắc cơ bản của đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, đó là: tôn trọng, hướng thiện và công bằng.

Tại phiên họp lần này, Hội đồng đã thực hiện thẩm định khía cạnh đạo đức đối với 31 đề tài cấp cơ sở đăng kí thuộc các lĩnh vực y, dược, điều dưỡng và y tế công cộng. Trên cơ sở thuyết minh đề tài và bảng kiểm lựa chọn quy trình xem xét đạo đức, Hội đồng thống nhất thực hiện thẩm định theo quy trình rút gọn. Các thành viên Hội đồng đã đưa ra các đề nghị, khuyến cáo đối với các đề tài trên nhằm đảm bảo nguyên tắc về đạo đức trong nghiên cứu.

Sau khi rà soát, Hội đồng thực hiện các thủ tục tiếp theo và cấp giấy chấp thuận về các khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu đối với các đề tài để Nhà trường phê duyệt triển khai thực hiện.

Dưới đây là hình ảnh của buổi họp:

Tin bài: Phòng Phòng QLKH-CN&HTQT