CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

I. CHỨC NĂNG

Bộ môn là đơn vị chuyên môn trực thuộc trường dưới sự chỉ đạo trực tiếp Hiệu trưởng. Bộ môn có chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo của bộ môn theo định hướng chiến lược chung của Nhà trường; thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; trực tiếp quản lí viên chức của đơn vị nhằm đảm bảo công tác chuyên môn của bộ môn và của trường; tham gia giáo dục, rèn luyện sinh viên, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nội dung chất lượng hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch của nhà trường.

II. NHIỆM VỤ

– Đề xuất và xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công phù hợp với các hệ đào tạo.

– Tổ chức biên soạn, chỉnh lý chương trình môn học, biên soạn lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng, kế hoạch bài giảng, nội dung phương pháp giảng dạy liên quan đến các môn học chuyên ngành.

– Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao: phân công giảng dạy phù hợp, đảm bảo chất lượng đào tạo, đúng tiến độ trong chương trình, kế hoạch đã được nhà trường phê duyệt.

– Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng đào tạo. Thực hiện các phương pháp dạy học tích cực và thực hiện các phương tiện dạy học có hiệu quả.

– Tổ chức dự giờ giảng của giảng viên, lấy ý kiến đánh giá của người học đối với giảng viên.

– Đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo đúng quy chế hiện hành: xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá đảm bảo tính chính xác khách quan. Tổng kết điểm môn học và hoàn tất các bảng điểm theo đúng qui định của Phòng Đào tạo đại học.

– Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học cho bộ môn; đăng kí, bảo vệ đề cương nghiên cứu và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.

– Tham gia thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên.

– Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của nhà trường.

– Quản lí, sử dụng, bảo quản tài sản, các phương tiện, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và hỗ trợ làm việc tại bộ môn.

– Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.