Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng trân trọng công bố Quyết định 172/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 8 tháng 4 năm 2022 v/v Ban hành mục tiêu và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học.

By HAYH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *