PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

  1. Chức năng:

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục.

  1. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác khảo thí:

2.1.1. Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác thi và xây dựng ngân hàng câu hỏi thi. Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản và định kỳ rà soát, đánh giá và cập nhật các văn bản này trong Trường.

2.1.2. Tổ chức thi kết thúc học phần: Tiếp nhận ngần hàng câu hỏi, đề thi từ các khoa, bộ môn; in sao đề thi; bố trí cán bộ coi thi; chịu trách nhiệm chấm thi trắc nghiệm; bàn giao điểm thi cho P.ĐTĐH; lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi của các kì thi trong toàn Trường theo đúng quy định, quy chế hiện hành.

2.1.3. Tổ chức tập huấn công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi hằng năm.

2.1.4. Tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi làm cơ sở xây dựng đề thi và thành lập Hội đồng nghiệm thu bộ đề thi các học phần.

2.1.5. Tổ chức thi trắc nghiệm khách quan trên máy tính và chịu trách nhiệm quản lý phòng máy thi.

2.1.6. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả vào công tác khảo thí.

2.1.7. Thực hiện tiếp nhận đơn phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo và giải quyết các khiếu nại liên quan đến điểm thi kết thúc học phần theo quy định.

2.1.8. Thực hiện báo cáo công tác khảo thí định kỳ cuối mỗi năm học và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng, của các Bộ.

2.2. Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục:

2.2.1. Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo chất lượng. Hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản và định kỳ rà soát, đánh giá và cập nhật các văn bản này trong Trường.

2.2.2. Tham mưu xây dụng Kế hoạch chiến lược về Đảm bảo chất lượng giáo dục tổng thể, trung hạn và ngắn hạn và Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục hằng năm.

2.2.3. Tham mưu thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục và hệ thống CBGV kiêm nhiệm công tác ĐBCLGD tại các đơn vị.

2.2.4. Tham mưu lập kế hoạch, hoàn thiện bộ công cụ và triển khai lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan đến hoạt động đào tạo của Nhà trường.

2.2.5. Thực hiện tổng hợp ý kiến NH đánh giá GV và gửi kết quả về khoa/bộ môn để rà soát, dánh giá và cải tiến các hoạt động giảng dạy của GV; báo cáo BGH.

2.2.6. Tổ chức các đợt tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục trong Trường.

2.2.7. Tham mưu cho BGH trong việc lựa chọn đối tác so chuẩn, đối sánh ngoài Trường.

2.2.8. Thực hiện báo cáo công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục định kỳ cuối mỗi năm học, và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng, của các Bộ.

2.3. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục:

2.3.1. Tham mưu lựa chọn Trung tâm kiểm định để thực hiện công tác đánh giá ngoài CSGD và CTĐT.

2.3.2. Chủ đạo trong việc nghiên cứu hồ sơ, thủ tục và triển khai công tác kiểm định chất lượng CSGD và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của Trường.

2.3.3. Tham mưu ban hành Kế hoạch và chương trình hành động cải tiến chất lượng giáo dục theo Nghị quyết của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục sau mỗi chu kỳ đánh giá ngoài CSGD và CTĐT.

2.3.4. Thực hiện công tác báo cáo giữa chu kỳ CSGD và CTĐT theo quy định.

2.3.5. Lưu trữ hồ sơ, minh chứng kiểm định CSGD và CTĐT theo chu kỳ 5 năm.

2.3.6. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá hàng năm của toàn Trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục CSGD và CTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.

2.3.7. Tập huấn công tác tự đánh giá CSGD và CTĐT cho các đơn vị trong Trường theo các văn bản hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3.8. Thực hiện báo cáo công tác Kiểm định chất lượng giáo dục định kỳ cuối mỗi năm học, và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng, của các Bộ.

* Nhiệm vụ phối hợp

– Phối hợp với Phòng Đào tạo đại học và các khoa/bộ môn ra soát, đánh giá và cải tiến ngân hàng câu hỏi thi, đề thi kết thức học phần…. Định lỳ đánh giá dộ khó, độ tin cậy của các đề thi bằng hình thức trắc nghiệm khách quan.

– Phối hợp Phòng Thanh tra Pháp chế kiểm tra, giám sát các hoạt động đảm bảo chất lượng ở bốn lĩnh vực: đảm bảo chất lượng về hệ thống, đảm bảo chất lượng về chiến lược, đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và đảm bảo chất lượng về kết quả nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

– Phối hợp với các đơn vị xây dựng, rà soát, đánh giá và cải tiến Bộ chỉ số KÍP cho các gia đoạn.

– Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác đối sánh các mảng công tác đào tạo, NCKH và PVCĐ trong Trường và ngoài Trường.

– Phối hợp với các đơn vị trong triển khai các đợt đánh giá ngoài CSGD và CTĐT.

– Phối hợp với các đơn vị trong tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần tại Trường

PHỤ TRÁCH PHÒNG: ThS. TRẦN THỊ OANH

  1. Liên hệ

– Điện thoại cố định: 02363.3837823

– Văn phòng làm việc: Tầng 2 Khu nhà D (Trung tâm Bảo trì và Kiểm định thiết bị y tế)

– Địa chỉ mail : ktdbcl@dhktyduocdn.edu.vn

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định Số 641/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 11 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng với tiền thân là Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành ngày ngày 01 tháng 3 năm 2011.

  1. Lãnh đạo qua các nhiệm kỳ:
Nhiệm kỳ Tên gọi đơn vị Trưởng đơn vị
2011-2012 Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD ThS. Huỳnh Tấn Dựng
2013-2018 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD ThS. Huỳnh Tấn Dựng
2019- 4/2022 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD TS.BS. Hoàng Hữu Khôi
Từ 5/2022 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD ThS. Trần Thị Oanh
  1. Cơ cấu tổ chức:
TT Họ và tên Chức danh/Chức vụ
1 Trần Thị Oanh Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng
2 Trần Văn Thứ Thạc sĩ Đo lường đánh giá trong Giáo dục, Phó trưởng phòng
3 Nguyễn Đình Dũng Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Chuyên viên
4 Nguyễn Điểm Kỹ sư Công nghệ thông tin, Cán sự
5 Nguyễn Thị Mỹ Anh Thạc sĩ tâm lý, Giảng viên
6 Hoàng Kim Thành Thạc sĩ Hóa, Giảng viên kiêm nhiệm

4. Cơ sở vật chất:

– Phòng được bố trí 02 văn phòng làm việc, 01 phòng máy thi và 01 kho lưu trữ tại Tầng 2 khu nhà D-Trung tâm Bảo trì và Kiểm định thiết bị y tế.

  1. Danh hiệu thi đua
Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2011-2012 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế .
2012-2013 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 556/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 27/9/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.
2013-2014 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5149/QĐ-BYT ngày 12/12/2014; Bộ Y tế .
2014-2015 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5591/QĐ-BYT ngày 30/12/2015; Bộ Y tế .
2016-2017 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 10/01/2018; Bộ Y tế .
2018-2019 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 262/QĐ-BYT ngày 03/02/2020; Bộ Y tế.
2019-2020 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 1307/QĐ-BYT ngày 17/02/2021; Bộ Y tế.
  1. Hình thức khen thưởng:
Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2012-2013 Bằng khen tập thể của Bộ Y tế Quyết định số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014; Bộ Y tế .
2013-2014 Bằng khen tập thể của Bộ Y tế Quyết định số 4931/QĐ-BYT ngày 26/11/2014; Bộ Y tế .
2019-2020 Bằng khen tập thể của Bộ Y tế Quyết định số 1308/QĐ-BYT ngày 17/02/2021; Bộ Y tế .
  1. Phương hướng hoạt động:

– Tiếp tục phối hợp phòng Đào tạo đại học và các khoa/bộ môn chuyên môn trong toàn Trường thực hiện tốt kế hoạch dạy học hằng năm.

– Tiếp tục phối hợp với các khoa/bộ môn chuyên môn, các phòng chức năng liên quan thực hiện tốt công tác tổ chức các kỳ thi, công tác tuyển sinh của Nhà trường.

– Tiếp tục rà soát, cập nhật quy trình/biểu mẫu để hướng dẫn triển khai xây dựng Ngân hàng đề thi/câu hỏi thi trong giai đoạn tiếp theo.

– Tiếp tục tham mưu triển khai các hoạt động ĐBCL, KĐCL trong Nhà trường như: Kiểm định chất lượng CSGD giữa chu kỳ; KĐCL các CTĐT đại học chính quy tiếp theo; Khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về các lĩnh vực hoạt động của Trường, …

– Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và xây dựng mới các quy trình, quy định chuyên môn theo chức năng nhệm vụ được giao của Phòng KT&ĐBCLGD.

–  Tham mưu và phối hợp triển khai các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị liên quan thuộc Trường.

Translate »