TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC THEO NHU CẦU XÃ HỘI

Trung tâm Đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng trước đây là Trung tâm Đào tạo thường xuyên được thành lập từ tháng 3/2016 theo Quyết định số 30/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 03/02/2016 và được đổi tên thành Trung tâm Đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội theo Quyết định số 339/QĐ-ĐHKTYDĐN từ ngày 20/10/2021.

  1. Chức năng

Trung tâm Đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội có chức năng tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn, đào tạo liên tục, đào tạo định hướng chuyên khoa, đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học, Ngoại ngữ cho cán bộ, sinh viên và các loại hình đào tạo khác trong lĩnh vực y học theo nhu cầu xã hội.

  1. Nhiệm vụ cụ thể

1) Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch và tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức y khoa cho các đơn vị, cá nhân theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và nhu cầu xã hội.

2) Tổ chức các khóa học chuyển giao công nghệ, kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu.

3) Triển khai đào bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho các đối tượng có nhu cầu theo quy định hiện hành

4) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; xây dựng và triển khai các hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

5) Quản lý, đánh giá, xếp loại và đề nghị xếp loại viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định của Nhà trường.

6) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao (bảo quản, vận hành, sử dụng máy móc, trang thiết bị) theo quy định Nhà trường và theo quy định của pháp luật.

7) Xây dựng kế hoạch, chính sách kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được phân công.

– Tổng số viên chức – người lao động: 05 bao gồm 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 03 viên chức khác.

– Trình độ chuyên môn: 01 Tiến sỹ, 01 Thạc sỹ, 02 Cử nhân, 01 khác.

 Họ và tên Chức vụ Số điện thoại E-mail
Hoàng Hữu Khôi 0905.178.043 hhkhoi@dhktyduocdn.edu.vn
Thái Thị Bích Thủy Phó GĐ 0914.563.477 ttbthuy@dhktyduocdn.edu.vn
Nguyễn Thị Phương 0935.871.228 ntphuong@dhktyduocdn.edu.vn
Đinh Hoàng Giang Ly 0987.873.299 dhgly@dhktyduocdn.edu.vn
Phan Thị Kim Anh 0762.547.979 ptkanh@dhktyduocdn.edu.vn

– Tập thể lao động xuất sắc năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

– Bằng khen Bộ Y tế năm học 2018-2019, 2020-2021.

– Điện thoại: 02363.818.691

– E-mail: dttx@dhktyduocdn.edu.vn

Translate »