TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

  1. Chức năng

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng có chức năng tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn, đào tạo liên tục, đào tạo định hướng chuyên khoa, đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ; tuyển sinh đầu vào đào tạo liên thông hệ Đại học; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học – Ngoại ngữ cho cán bộ, sinh viên và các loại hình đào tạo khác trong lĩnh vực y học theo nhu cầu xã hội.

  1. Nhiệm vụ cụ thể

1) Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức các hoạt động đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và chuyển giao công nghệ cho các cá nhân, cơ sở y tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và nhu cầu xã hội.

2) Chịu trách nhiệm tham mưu tổ chức tuyển sinh đầu vào đào tạo liên thông hệ đại học.

3) Thực hiện các chuyển giao công nghệ, kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ cho các cá nhân và các cơ sở y tế có nhu cầu.

4) Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ Ngoại ngữ, Tin học cho các đối tượng có nhu cầu theo quy định hiện hành.

5) Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội có trách nhiệm quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công; xây dựng và triển khai các hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

– Tổng số viên chức – người lao động: 06 bao gồm 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 04 viên chức khác.

– Trình độ chuyên môn: 01 Tiến sỹ, 01 Thạc sỹ, 03 Cử nhân, 01 khác.

 Họ và tên Chức vụ Số điện thoại E-mail
Hoàng Hữu Khôi 0905.178.043 hhkhoi@dhktyduocdn.edu.vn
Thái Thị Bích Thủy Phó GĐ 0914.563.477 ttbthuy@dhktyduocdn.edu.vn
Vũ Thị Diệu Thảo 0934.789.069 vtdthao@dhktyduocdn.edu.vn
Đinh Hoàng Giang Ly 0987.873.299 dhgly@dhktyduocdn.edu.vn
Phan Thị Kim Anh 0762.547.979 ptkanh@dhktyduocdn.edu.vn
Nguyễn Thị Phương 0935.871.228 ntphuong@dhktyduocdn.edu.vn

– Tập thể lao động xuất sắc năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

– Bằng khen Bộ Y tế năm học 2018-2019

– Điện thoại: 02363.818.691

– E-mail: dttx@dhktyduocdn.edu.vn

Translate »