PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

  1. Chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ (TCCB) có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà trường; quản lý và sử dụng, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm viên chức và người lao động; triển khai thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động trong Trường và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

  1. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Nhiệm vụ chính

2.1.1. Nghiên cứu đề xuất tổ chức bộ máy; thành lập, giải thể, sáp nhập các bộ phận và xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong bộ máy Nhà trường phù hợp trong từng giai đoạn.

2.1.2. Xây dựng kế hoạch nhân lực hàng năm và giai đoạn; tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức.

2.1.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quy hoạch cán bộ hàng năm và giai đoạn.

2.1.4. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động hàng năm và giai đoạn. Thực hiện các thủ tục quản lý viên chức, người lao động đi học, đi công tác.

2.1.5. Tổ chức thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm.

2.1.6. Tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động và đơn vị của toàn trường.

2.1.7. Tổ chức thực hiện công tác thi đua và khen thưởng, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn thi đua, phối hợp triển khai các phong trào thi đua và thực hiện các chế độ về thi đua khen thưởng.

2.1.8. Thực hiện các thủ tục giải quyết nghỉ việc, kỷ luật, bồi thường chi phí đào tạo của viên chức, người lao động.

2.1.9. Triển khai thực hiện các quy định về chế độ, chính sách về lương; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; các chế độ phụ cấp, trợ cấp… cho viên chức, người lao động theo quy định.

2.1.10. Quản lý, cập nhật hồ sơ viên chức, người lao động; giấy đi đường cho viên chức, người lao động theo quy định của Trường.

2.1.11. Quản lý lao động, định mức làm việc; phối hợp thực hiện chế độ giờ giảng.  Theo dõi, giám sát và phối hợp giám sát việc thực hiện chế độ làm việc, quy trình làm việc theo quy định.

2.1.12. Theo dõi, tổng hợp số liệu, thống kê, báo cáo định kì và đột xuất về công tác tổ chức cán bộ.

2.1.13. Tổ chức, phối hợp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tham gia triển khai thực hiện công tác Đảng theo sự chỉ đạo, phân công của Đảng uỷ Nhà trường.

2.1.14. Quản lý, đánh giá, xếp loại và đề nghị xếp loại viên chức, người lao động của Phòng theo quy định của Nhà trường.

2.1.15. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao (bảo quản, vận hành, sử dụng máy móc, trang thiết bị) theo quy định của Nhà trường và theo quy định của pháp luật.

2.1.16. Xây dựng kế hoạch, chính sách kết nối và cung cấp các dịch vụ cộng đồng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được phân công.

2.2. Nhiệm vụ phối hợp

2.2.1. Phối hợp thực hiện chế độ giờ giảng.

2.2.2. Phối hợp các đơn vị trong việc thực hiện chế độ chính sách; kiểm tra giám sát viên chức, người lao động.

2.2.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng báo cáo, thống kê.

2.2.4. Phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các hoạt động nhân các sự kiện: ngày Thầy thuốc Việt Nam; ngày Nhà giáo Việt Nam; các ngày lễ khác…

2.2.5. Phối hợp thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động và an ninh, trật tự trong Trường.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Nhà trường

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 ThS. Vũ Thị Thu Hà Trưởng phòng 0974245265
2 ThS. Hồ Thị Tuyết Thu Phó trưởng phòng 0975767460
3 ThS.Trần Vĩnh Phong Chuyên viên 0905668599
4 DS. Lương Thị Ánh Quyên Chuyên viên 0983960962
5 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Cán sự 098239183
  1. Danh hiệu thi đua

Trong nhiều năm liền, tập thể Phòng Tổ chức cán bộ luôn đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan quyết định
2012-2013 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014; Bộ Y tế.
2013-2014 Tập thể Lao động xuất sắc QĐ số 5149/QĐ-BYT ngày 12/12/2014; Bộ Y tế.
2014-2015 Tập thể Lao động xuất sắc QĐ số 5591/QĐ-BYT ngày 30/12/2015; Bộ Y tế.
2015-2016 Tập thể Lao động xuất sắc QĐ số 7616/QĐ-BYT ngày 30/12/2016; Bộ Y tế.
2016-2017 Tập thể Lao động xuất sắc QĐ số 125/QĐ-BYT ngày 10/01/2018; Bộ Y tế.
2018-2019 Tập thể Lao động xuất sắc QĐ số 262/QĐ-BYT ngày 03/02/2020

2. Hình thức khen thưởng

Năm  Hình thức khen thưởng  Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2008 Bằng khen Quyết định số 2248/QĐ-BYT ngày 15/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng
2011 Bằng khen Quyết định số 4179/QĐ-BYT ngày 04/11/2011 của Bộ Y tế
2014 Bằng khen Quyết định số 673/QĐ-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế
2014 Bằng khen QĐ số 4931/QĐ-BYT ngày 26/11/2014 của Bộ Y tế
2015 Bằng khen QĐ số 4207/QĐ-BYT ngày 09/10/2015 của Bộ Y tế
2018 Bằng khen QĐ số 3148/QĐ-BYT ngày 23/5/2018 của Bộ Y tế
2018 Bằng khen QĐ số 4525/QĐ-BYT ngày 18/7/2018 của Bộ Y tế
2019 Bằng khen QĐ số 263/QĐ-BYT ngày 03/02/2020 của Bộ Y tế
Translate »