PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

  1. Chức năng

Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà trường; tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng công chức, viên chức và người lao động; triển khai thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

  1. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Nghiên cứu đề xuất tổ chức bộ máy; thành lập, giải thể, sáp nhập các bộ phận và xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong bộ máy nhà trường phù hợp trong từng giai đoạn.

2.2. Xây dựng Đề án Vị trí việc làm, kế hoạch tuyển dụng viên chức và tổ chức thực hiện.

2.3. Tổ chức thực hiện công tác điều động, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm; công tác đào tạo bồi dưỡng; quản lý công chức, viên chức, người lao động đi học, đi công tác ở trong và ngoài nước theo đúng văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

2.4. Quản lý và cập nhật các thông tin cá nhân hồ sơ công chức, viên chức và người lao động theo đúng quy định.

2.5. Quản lý lao động, định mức làm việc. Theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ làm việc, quy trình làm việc theo quy định.

2.6. Triển khai thực hiện các quy định về chế độ, chính sách về lương; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; các chế độ phụ cấp, trợ cấp… cho công chức, viên chức, người lao động.

2.7. Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn thi đua, phối hợp triển khai các phong trào thi đua và thực hiện các chế độ về thi đua khen thưởng theo đúng quy định. Thực hiện các thủ tục giải quyết nghỉ việc, kỷ luật công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định.

2.8. Tham mưu tổ chức và phối hợp với các phòng chức năng thực hiện các hoạt động nhân các sự kiện trong các ngày lễ lớn và các dịp kỷ niệm.

2.9. Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh, trật tự trong Trường. Phối hợp thực hiện công tác bảo bộ lao động của toàn trường.

2.10. Theo dõi, tổng hợp số liệu, thống kê, báo cáo định kì và đột xuất về công tác tổ chức cán bộ theo yêu cầu của cấp trên và các đơn vị liên quan.

2.11. Tham gia triển khai thực hiện công tác Đảng theo sự chỉ đạo, phân công trực tiếp của Đảng uỷ nhà trường.

2.12. Tham gia các công việc khác theo phân công của Nhà trường.

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 ThS. Vũ Thị Thu Hà Trưởng phòng 0974245265
2 ThS. Đinh Hoàng Lệ Diễm Chuyên viên 0767102889
3 ThS.Trần Vĩnh Phong Chuyên viên 0905668599
4 DS. Lương Thị Ánh Quyên Cán sự 0983960962
5 Lưu Văn Tài Cán sự 0367236316
6 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Cán sự 098239183
  1. Danh hiệu thi đua

Trong nhiều năm liền, tập thể Phòng Tổ chức cán bộ luôn đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan quyết định
2012-2013 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014; Bộ Y tế.
2013-2014 Tập thể Lao động xuất sắc QĐ số 5149/QĐ-BYT ngày 12/12/2014; Bộ Y tế.
2014-2015 Tập thể Lao động xuất sắc QĐ số 5591/QĐ-BYT ngày 30/12/2015; Bộ Y tế.
2015-2016 Tập thể Lao động xuất sắc QĐ số 7616/QĐ-BYT ngày 30/12/2016; Bộ Y tế.
2016-2017 Tập thể Lao động xuất sắc QĐ số 125/QĐ-BYT ngày 10/01/2018; Bộ Y tế.
2018-2019 Tập thể Lao động xuất sắc QĐ số 262/QĐ-BYT ngày 03/02/2020

2. Hình thức khen thưởng

Năm  Hình thức khen thưởng  Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2008 Bằng khen Quyết định số 2248/QĐ-BYT ngày 15/3/2008 của UBND thành phố Đà Nẵng
2011 Bằng khen Quyết định số 4179/QĐ-BYT ngày 04/11/2011 của Bộ Y tế
2014 Bằng khen Quyết định số 673/QĐ-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế
2014 Bằng khen QĐ số 4931/QĐ-BYT ngày 26/11/2014 của Bộ Y tế
2015 Bằng khen QĐ số 4207/QĐ-BYT ngày 09/10/2015 của Bộ Y tế
2018 Bằng khen QĐ số 3148/QĐ-BYT ngày 23/5/2018 của Bộ Y tế
2018 Bằng khen QĐ số 4525/QĐ-BYT ngày 18/7/2018 của Bộ Y tế
2019 Bằng khen QĐ số 263/QĐ-BYT ngày 03/02/2020 của Bộ Y tế
Translate »