PHÒNG QUẢN TRỊ - TRANG THIẾT BỊ

Phòng Quản trị- Trang thiết bị được thành lập tại Quyết định số 641/QĐ-ĐHKTYDĐN, ngày 11/10/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng, tiền thân là phòng Hành chính Quản trị  (năm 1975), phòng Quản trị đời sống (năm 1995), phòng Quản trị – Vật tư (năm 2006).

Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Chức năng:

Phòng Quản trị  – Trang thiết bị có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công trong nhà trường. Thực hiện công tác đầu tư, mua sắm hàng hóa, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và thanh lý tài sản theo quy định phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và các hoạt động khác của Trường.

  1. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Nhiệm vụ chính:

2.1.1. Soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công trong nhà trường.

2.1.2. Lập kế hoạch đầu tư xây dựng, làm luận chứng xin kinh phí và triển khai thực hiện theo quyết định phê duyệt

2.1.3. Quản lý sơ đồ mặt bằng đất đai, sơ đồ thiết kế và hiện trạng các công trình, vật kiến trúc, điện nước, PCCC… thuộc Trường để có kế hoạch xây dựng và sửa chữa.

2.1.4. Lập kế hoạch hàng năm và triển khai thực hiện công tác sửa chữa nhỏ, chống xuống cấp cơ sở hạ tầng trong nhà trường.

2.1.5. Lập kế hoạch kinh phí, xây dựng đề án mua sắm tài sản cố định, tổng hợp nhu cầu hóa chất vật tư, công cụ dụng cụ và triển khai công tác đấu thầu mua sắm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường.

2.1.6. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị chung của cả Trường và máy móc trang thiết bị riêng được giao của Phòng(bảo quản, vận hành, sử dụng máy móc, trang thiết bị) theo quy định.

2.1.7. Công tác an toàn lao động: lập kế hoạch và thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc móc, trang thiết bị, điện nước trong nhà trường; thực hiện công tác kiểm định, kiểm chuẩn đối với các trang thiết bị ….

2.1.8. Thực hiện công tác kiểm kê tài sản và báo cáo hằng năm theo quy định. Đề xuất phương án xử lý, thanh lý những tài sản, thiết bị hư hỏng.

2.1.9. Thực hiện cấp phát hàng hóa phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường.

2.1.10. Thực hiện công tác quản lý môi trường y tế, vận hành hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo cung cấp điện thắp sáng, nước sinh hoạt cho toàn cơ quan.

2.1.11. Quản lý, đánh giá, xếp loại và đề nghị xếp loại viên chức, người lao động của Phòng theo quy định của Nhà trường.

2.2. Nhiệm vụ phối hợp:

2.2.1. Phối hợp với các đơn vị xây dựng định mức máy móc, trang thiết bị chuyên dùng, công cụ dụng cụ, hóa chất vật tư phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường.

2.2.2. Phối hợp với các đơn vị trong việc tiếp nhận, phân bổ, bàn giao các tài sản công được viện trợ từ các Dự án.

2.2.3. Phối hợp thực hiện công tác vệ sinh lao động.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Nhà trường.

– Chi bộ: Quản trị – Trang thiết bị, gồm 07 đảng viên (Đ/c Bí thư chi bộ kiêm Trưởng phòng) trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.

– Nhân sự của phòng gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng và 07 viên chức (02 chuyên viên, 03 kỹ sư, 02 cán sự và tương đương)

– Tổ Công đoàn Quản trị – Trang thiết bị gồm 09 công đoàn viên (07 Nam – 02 Nữ)

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VIÊN CHỨC CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ-TRANG THIẾT BỊ

STT Họ tên Phân công nhiệm vụ
1 ThS. Lê Công Vượng
Trưởng phòng
ĐT: 0914.111.726
Email: lcvuong@dhktyduocdn.edu.vn
 * Công tác đảng:
– Bí thư chi bộ Quản trị – Trang thiết bị, nhiệm kỳ 2020 – 2022
* Công tác chính quyền:
– Điều hành công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản trị – Trang thiết bị.
– Trực tiếp thực hiện công tác cán bộ, đấu thầu mua sắm trang thiết bị, ký xuất cấp hàng hóa phục vụ dạy, học trong nhà trường.
– Dự thảo và trình Hiệu trưởng ký ban hành các loại văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm có liên quan đến đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công.
2 CN. Đinh Việt Cường
Phó trưởng phòng
ĐT: 0903.523.292
Email: dvcuong@dhktyduocdn.edu.vn
– Giúp Trưởng phòng quản lý, kiểm tra, giám sát công tác mua sắm hóa chất, vật tư, văn phòng phẩm, vật liệu điện nước, công tác sửa chữa điện, nước trong nhà trường.
– Trực tiếp thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công, kiểm kê, thanh lý tài sản, an toàn cháy nổ, môi trường y tế.
3 CN. Nguyễn Sỹ Nam
Chuyên viên
ĐT: 0905.228.398
Email: nsnam@dhktyduocdn.edu.vn
-Tổ trưởng Công đoàn phòng Quản trị – Trang thiết bị
– Trực tiếp mua sắm hóa chất, vật tư y tế, công cụ dụng cụ, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ giảng dạy
4 CN. Võ Hồng Văn
Chuyên viên
ĐT: 0914.288.265
Email: vhvan@dhktyduocdn.edu.vn
Trực tiếp mua sắm vật tư điện nước, văn phòng phẩm, hàng gia dụng, súc vật, mẫu vật phục vụ giảng dạy
5 CN. Hoàng Thị Thùy Trang
Cán sự
ĐT: 0934740099
Email: htttrang@dhktyduocdn.edu.vn
– Quản lý kho hóa chất, vật tư y tế, công cụ dụng cụ.
– Quản lý hành chính về nhập, xuất văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo các loại do phòng Quản lý đào tạo đề xuất.
6 KS. Hoàng Thị Quang
Kỹ sư xây dựng
ĐT: 0905.599.482
Email: htquang@dhktyduocdn.edu.vn
– Lập hồ sơ dự toán, thiết kế sửa chữa nhà, cửa, vật kiến trúc trình lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt.
– Lập hồ sơ hoàn công, quyết toán các hạng mục sửa chữa nêu trên và lưu trữ toàn bộ hồ sơ các hạng mục sửa chữa tài sản cố định (lĩnh vực xây dựng).
– Kiêm nhiệm công tác chuyên môn do Ban quản lý Dự án xây dựng cơ bản của Trường phân công.
– Thực hiện công tác hành chính của Chi bộ, Phòng Quản trị – TTB.
7 KS. Hồ Gia Lâm
Kỹ sư xây dựng
ĐT: 0914.169.456
Email: hglam@dhktyduocdn.edu.vn
– Thường trực giám sát các hạng mục công trình xây dựng trong nhà trường. Thực hiện chuyên trách công tác đầu tư xây dựng: lập dự án, giám sát thực hiện dự án, nghiệm thu quyết toán dự án.
– Lưu trữ toàn bộ hồ sơ các công trình xây dựng được giao.
8 KS. Nguyễn Văn Học
Kỹ sư điện
ĐT: 0905.145.958
Email: nvhoc@dhktyduocdn.edu.vn
Bảo trì, sửa chữa điện, nước, quạt, máy bươm, điều hòa, thang máy, trạm biến áp, điện thoại tại 2 cơ sở của Trường.
9 KS. Ngô Ngọc Hưng
Kỹ thuật viên
ĐT: 0905.145.958
Email: nnhung@dhktyduocdn.edu.vn
Bảo trì, sửa chữa máy móc trang thiết bị chuyên dùng, thiết bị y tế, mô hình thực tập tại 2 cơ sở của Trường

– Tập thể:

+ Chi bộ được công nhận: “Chi bộ trong sạch vững mạnh” 7 năm liền (2012 – 2019)

+ Bộ Y tế tặng danh hiệu tập thể phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học: 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021

– Cá nhân:

+ Các viên chức thuộc phòng đều công nhận: Lao động tiên tiến 10 năm liền (2012 – 2022)

+ Một cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 7 năm liền (2013 – 2020) và được Bộ Y tế tặng bằng khen.

Translate »