Công khai dự toán 2022 – 2023

88

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng công khai dự toán 2022 – 2023:

  1. Thực hiện Dự toán thu chi ngân sách quý năm 2022
  2. Thực hiện Dự toán thu chi ngân sách quý 1, năm 2022
  3. Thực hiện Dự toán thu chi ngân sách 6 tháng, năm 2022
  4. Thực hiện Dự toán thu chi ngân sách 9 tháng, năm 2022
  5. Dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2023
  6. Thực hiện Dự toán thu chi ngân sách quý 1, năm 2023
  7. Thực hiện Dự toán thu chi ngân sách 6 tháng, năm 2023