CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

  1. Chức năng

1.1. Công đoàn trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng là tổ chức Công đoàn cơ sở, trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Y tế Việt Nam và Đảng ủy nhà trường, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, hoạt động theo nguyên tắc, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy định của Pháp luật.

1.2. Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC-NLĐ; tham gia công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, chuyên môn cùng cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ, của Nhà trường.

1.3. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CCVC-NLĐ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Nhà trường; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, chính trị, nâng cao năng lực công tác, kỹ năng nghề nghiệp.

  1. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện phong trào CCVC-NLĐ và công tác Công đoàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam và quy chế hoạt động của Công đoàn trường.

2.2. Thường xuyên chăm lo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động phong trào CCVC-NLĐ, công tác Công đoàn, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên Công đoàn; công tác thi đua khen thưởng, công tác tài chính và công tác phát triển đoàn viên, quản lý hồ sơ đoàn viên theo qui định của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

2.4. Tham gia tuyên truyền, vận động CCVC-NLĐ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nội quy, quy chế, quy định của nhà trường, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, năng lực công tác, kỹ năng nghề nghiệp.

2.5. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CCVC-NLĐ, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của  Đảng bộ, của Nhà trường và Công đoàn trường.

2.6. Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của Công đoàn trong việc đảm bảo các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Đảng bộ, của Nhà trường được chấp hành, thực hiện nghiêm chỉnh; Kiểm tra, giám sát các Công đoàn bộ phận, Đoàn viên, CCVC-NLĐ trong thực hiện, chấp hành Pháp luật, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2.7. Quản lý tài sản, tài chính và hoạt động kinh phí Công đoàn theo quy định của Tổng LĐLĐ và phân cấp quản lý đến các CĐ bộ phận, đảm đảm các điều kiện cho hoạt động Công đoàn trường.

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh – Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn
Email: nthminh@dhktyduocdn.edu.vn
Mobile: 0914158788

STT Họ và tên Chức vụ
1. ThS.Nguyễn Thị Hồng Minh Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn trường
2. ThS. Lê Công Vượng Ủy viên BTV Công đoàn trường
3. ThS. Trần Thị Lệ Quyên Ủy viên BTV Công đoàn trường
4. ThS. Thái Thị Bích Thủy Ủy viên BCH Công đoàn trường
5. ThS. Dương Thị Kim Hoa Ủy viên BCH Công đoàn trường
6. ThS. Trần Thị Tuyết Linh Ủy viên BCH Công đoàn trường
7. ThS. Đặng Thị Huệ Ủy viên BCH Công đoàn trường
8. ThS. Võ Văn Sỹ Ủy viên BCH Công đoàn trường
9.  KTV. Nguyễn Đình Hoàng Ủy viên BCH Công đoàn trường
10. CN. Mai Thi Ủy viên BCH Công đoàn trường

Ban Thường vụ Công đoàn trường khóa XX, nhiệm kỳ 2017-2022

Stt Họ và tên Chức vụ
1. ThS.Nguyễn Thị Hồng Minh Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn trường
2. ThS.Lê Công Vượng Ủy viên BTV Công đoàn trường
3. ThS. Trần Thị Lệ Quyên Ủy viên BTV Công đoàn trường

Ban chấp hành Công đoàn trường khóa XX, nhiệm kỳ 2017-2022

Translate »