Công bố kết quả khảo sát tình hình việc làm năm 2022 của sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy các ngành đạo tạo trong năm 2021

617

Công bố kết quả khảo sát tình hình việc làm năm 2022 của sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy các ngành đạo tạo trong năm 2021. Xem chi tiết tại đây: Mẫu 1 của Báo cáo