Công bố kết quả khảo sát tình hình việc làm năm 2021 của sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy các ngành đạo tạo trong năm 2020

787

Công bố kết quả khảo sát tình hình việc làm năm 2021 của sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy các ngành đạo tạo trong năm 2020. Xem chi tiết tại đây: Báo cáo kết quả khảo sát, Mẫu 1 của Báo cáo