Chức năng, Nhiệm vụ

 1. Đào tạo cán bộ y tế trình độ đại học, sau đại học về các ngành Y – Dược có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khỏe, có đủ năng lực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, đáp ứng nhu cầu về cán bộ y tế cho công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; có khả năng tự nghiên cứu và phát triển.
 2. Nghiên cứu khoa học, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Y – Dược và các lĩnh vực có liên quan theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học và quy định khác của pháp luật.
 3. Xây dựng đội ngũ giảng viên của Trường đủ về số lượng, đạt tiêu chuẩn về chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, ngành nghề tuổi và giới. Chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của giảng viên, viên chức, nhân viên. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên đáp ứng với công tác giảng dạy cho sinh viên, học sinh.
 4. Tăng cường chất lượng các dịch vụ khác cung cấp cho các đối tượng sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu.
 5. Tuyển sinh và quản lý người học theo quy định hiện hành.
 6. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.
 7. Phát triển và bồi dưỡng nhân tài trong người học, trong đội ngũ giảng viên.
 8. Tổ chức cho giảng viên, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đạo tạo và nhu cầu của xã hội.
 9. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
 10. Thành lập và phát triển cơ sở thực hành kỹ năng quản lý (bệnh viện), các trung tâm, cơ sở dịch vụ, khoa học kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
 11. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ ngành y tế. Sẵn sàng cung cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực nghề nghiệp.