Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2020

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học năm 2020

 1. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Đại học Y khoa (Xem tại đây)

 2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Đại học Dược học (Xem tại đây)

 3. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Đại học Điều dưỡng, chuyên ngành Điều dưỡng Đa khoa (Xem tại đây)

 4. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Đại học Điều dưỡng, chuyên ngành Điều dưỡng Nha khoa (Xem tại đây)

 5. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Đại học Điều dưỡng, chuyên ngành Điều dưỡng Gây mê hồi sức (Xem tại đây)

 6. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Đại  học Điều dưỡng, chuyên ngành Điều dưỡng Phụ sản (Xem tại đây)

 7. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Đại học Kỹ thuật Xét nghiệm Y học (Xem tại đây)

 8. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Đại học Kỹ thuật Hình ảnh Y học(Xem tại đây)

 9. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Đại học Kỹ thuật Phục hồi chức năng, chuyên ngành Vật lý trị liệu (Xem tại đây)

 10. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Đại học, chuyên ngành Ngôn ngữ trị liệu (Xem tại đây)

 11. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo Đại học Y tế Công cộng (Xem tại đây)