Thông báo

Thông báo của Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế về việc...

Xem nội dung Thông báo của Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế về việc gia hạn nhận hồ sơ dự thi...

Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để khắc phục hậu quả...

Căn cứ Công văn số 2940/SGDĐT-VP ngày 28/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp Đà Nẵng về việc khắc phục hậu quả...

Thông báo cho sinh viên các lớp nghỉ học và thi ngày 24/10/2020

Thông báo cho sinh viên các lớp nghỉ học và thi ngày 24/10/2020 Căn cứ Thông báo lịch cắt điện của Tổng công ty Điện...

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Xem Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 Tải mẫu đăng ký dự tuyển

Thông báo bảng niêm yết đấu giá tài sản

Xem Thông báo bảng niêm yết đấu giá tài sản

Thông báo khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên tốt nghiệp...

Thực hiện theo Thông báo số 573/TB-ĐHKTYDĐN ngày 21/10/2020 về việc khảo sát tình trạng việc làm của cựu sinh viên các ngành đào...

Thông báo về việc phổ biến “Quy trình mua sách, tài liệu giảng dạy,...

Thông báo về việc phổ biến "Quy trình mua sách, tài liệu giảng dạy, tham khảo tại Trường Đại học Kỹ thuật Y -...

Thông báo Kế hoạch phát triển 5 năm của Nhà trường (2020-2025)

Thông báo Kế hoạch phát triển 5 năm của Nhà trường (2020-2025)

Các nội dung công khai năm học 2019-2020

Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành...

NỔI BẬT

Translate »