Trang chủ Công khai chất lượng giáo dục

Công khai chất lượng giáo dục

Công bố kết quả khảo sát tình hình việc làm năm 2021 của sinh...

Công bố kết quả khảo sát tình hình việc làm năm 2021 của sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy các ngành đạo...

Các nội dung công khai năm học 2020-2021

Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành...

Công bố kết quả khảo sát tình hình việc làm năm 2020 của sinh...

Công bố kết quả khảo sát tình hình việc làm năm 2020 của sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy các ngành đạo...

Các nội dung công khai năm học 2019-2020

Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành...

Các nội dung công khai năm học 2018-2019

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2018-2019 (biểu mẫu 17) Công khai thông tin chất...

Các nội dung công khai năm học 2017-2018

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018( Biểu mẫu 20) Công khai thông tin...

Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2015

KHAO SAT TI LE SV TN CO VIEC LAM-CD NAM 2015 (tải về)

NỔI BẬT

Translate »