Các văn bản của Hội đồng trường

1268

Các văn bản của Hội đồng trường ban hành:

  1. Nghị quyết ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.
  2. Nghị quyết ban hành Quy chế Dân chủ của Trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.
  3. Nghị quyết ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Trường đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng.
  4. Nghị quyết ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng trường.