Các văn bản của Hội đồng trường ban hành

1252

Các văn bản của Hội đồng trường ban hành

1. Nghị quyết Quy chế hoạt động của Hội đồng trường

2. Nghị quyết Hội nghị Hội đồng trường năm 2022 (Số 07/NQ-HĐT ngày 11/3/2022).

3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng trường năm 2021.

4. Kế hoạch công tác của Hội đồng trường năm 2022

5. Nghị quyết Hội nghị Hội đồng trường, quý I năm 2022 (Số 10/NQ-HĐT ngày 11/3/2022).