Các nội dung công khai năm học 2020-2021

501

Thực hiện quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng thông báo các nội dung công khai năm học 2021-2022 như sau:

– Cam kết chất lượng giáo dục (biểu mẫu số 17)

– Công khai chất lượng giáo dục thực tế (biểu mẫu số 18)

– Công khai cơ sở vật chất (biểu mẫu số 19)

– Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu (biểu mẫu số 20)

– Công khai tài chính (biểu mẫu số 21)