Các nội dung công khai năm học 2018-2019

3433

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2018-2019 (biểu mẫu 17)

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở đào tạo đại học năm 2018-2019 (biểu mẫu 18 mục A,B,C,D))

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở đào tạo đại học năm 2018-2019 (biểu mẫu 18 mục E )

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở đào tạo đại học năm 2018-2019 (biểu mẫu 18 mục H, I, K)

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học 2018-2019(biểu mẫu 19)

Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học 2018-2019 (biểu mẫu20)

Công khai thông tin tài chính của cơ sở giáo dục đại học 2018-2019(biểu mẫu 21)

Công văn báo cáo công khai